Marià Castelló · Architecture

Can Vicent d’en Jaume Pere is a building erected in the mid-nineteenth century in response to the traditional rural housing typology inherited from the neighboring island of Ibiza during the eighteenth century.

The intervention has focused on the structural strengthening, the replacement of original roofs, which were in very bad shape, and internal reorganization to adapt the functional to the needs of new users. All this is directed to preserve the genuine character of the original building, although clearly demonstrating interventions.

The actions on the structure have been made with the building systems used in building popular (one- way slab beams, bearing walls of local stone masonry, lime mortar coating, etc. …).

One of the main objectives of the reform has been to equip the new stays of greater spatial continuity and ensure a greater contribution of natural light. In this regard, it has created a skylight in the living- dining area and the bathrooms receive extra illumination thanks to the fact that some of the walls that define them do not reach the ceiling.

At functional level, the actions have been mainly aimed at:

– Defragment the main space destinated to stay more representative (living – dining room – main distributor)
– Redistribute the kitchen and improve its relationship with outer space.
– Provide the house with two new bathrooms.

In terms of finishes, has remained the reduced palette of materials that characterizes this type of architecture linings in walls and roofs based on lime mortar and plaster of lime, woodwork natural finish, Arabic tile roofing, flat and grouted masonry walls viewed with lime mortar. On the other hand, in bathrooms, kitchen, flooring and some new openings, have incorporated other materials that, without breaking the harmony of the original substrate, avoid material and formal mimicry.

Although the intervention included the complete replacement of the two decks (flat and sloped), hardly has been no significant variation of the original volume.

State before the intervention

Location : Vénda de sa Mirada. Formentera   ·   Promoter : Private   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Agustí Yern Ribas    ·    Collaborators : Sonia Iben Jellal  ·  Builder : Construccions Es Boixets S.L.     ·   Project : 2004   ·   End of work : 2006   ·   Area : 152,90 m2    ·   Photography : Marià Castelló Martínez & Lourdes Grivé

Planimetry

Constructive Process

Can Vicent d'en Jaume Pere | CAT

Can Vicent d’en Jaume Pere és una edificació erigit a mitjan segle XIX que respon a la tipologia d’habitatge rural tradicional heretada de la veïna illa d’Eivissa durant el segle XVIII.

La intervenció realitzada s’ha centrat en la consolidació estructural, la substitució de les cobertes originals, que es trobava en molt mal estat, i la reorganització interior per adaptar el programa funcional a les necessitats dels nous usuaris. Tot això orientat a preservar el caràcter auster de l’edificació original, encara que manifestant amb claredat les intervencions realitzades.

Les actuacions sobre l’estructura s’han realitzat amb els sistemes constructius utilitzats en la construcció popular (forjats unidireccionals de bigues de fusta, murs de càrrega de maçoneria de pedra autòctona, revestiments de morter de calç, etcètera …).

Un dels principals objectius de la reforma ha estat dotar les noves estades d’una major continuïtat espacial, així com garantir una major aportació d’il·luminació natural. En aquest sentit, s’ha creat una claraboia a la zona de l’estar-menjador i, algunes estances com els banys, reben

il·luminació extra gràcies al fet que part dels murs que els defineixen no arriben fins al sostre.

A nivell funcional, les actuacions han anat principalment encaminades a:

– Desfragmentar l’espai del volum principal destinant-lo a l’estada més representativa (estar – menjador – distribuïdor principal)

– Redistribuir la cuina i potenciar la seva relació amb l’espai exterior.

– Dotar la casa de dos nous banys complets.

A nivell d’acabats, s’ha mantingut la reduïda paleta de materials que caracteritza aquest tipus d’arquitectura: revestiments continus en murs i cobertes a base de morter de calç i emblanquinat de calç, fusteria de fusta amb acabat natural, cobertes de teula àrab i plana , i murs vistos de maçoneria rejuntada amb morter de calç. D’altra banda, en els banys, cuina, alguns paviments i les noves obertures, s’han incorporat altres materials, que, sense trencar l’harmonia del substrat original, eludeixen el mimetisme material i formal.

Tot i que la intervenció incloïa la substitució completa de les dues cobertes (plana i inclinada), pràcticament no s’ha produït cap variació apreciable del volum original.

Can Vicent d'en Jaume Pere | ESP

Can Vicent d’en Jaume Pere es una edificación erigida a mediados del siglo XIX que responde a la tipología de vivienda rural tradicional heredada de la vecina isla de Ibiza durante el siglo XVIII.

La intervención realizada se ha centrado en la consolidación estructural, la substitución de las cubiertas originales, que se encontraba en muy mal estado, y la reorganización interior para adaptar el programa funcional a las necesidades de los nuevos usuarios. Todo ello orientado a preservar el carácter austero de la edificación original, aunque manifestando con claridad las intervenciones realizadas.

Las actuaciones sobre la estructura se han realizado con los sistemas constructivos utilizados en la construcción popular ( forjados unidireccionales de vigas de madera, muros de carga de mampostería de piedra autóctona, revestimientos de mortero de cal, etcétera …) .

Uno de los principales objetivos de la reforma ha sido dotar a las nuevas estancias de una mayor continuidad espacial, así como garantizar un mayor aporte de iluminación natural. En este sentido, se ha creado una claraboya en la zona del estar-comedor y, algunas estancias como los baños, reciben

iluminación extra gracias al hecho de que parte de los muros que los definen no llegan hasta el techo.

A nivel funcional, las actuaciones han ido principalmente encaminadas a:

– Desfragmentar el espacio del volumen principal destinándolo a la estancia más representativa (estar – comedor – distribuidor principal)

– Redistribuïr la cocina y potenciar su relación con el espacio exterior.

– Dotar a la casa de dos nuevos baños completos.

A nivel de acabados, se ha mantenido la reducida paleta de materiales que caracteriza este tipo de arquitectura: revestimientos continuos en muros y cubiertas a base de mortero de cal y encalado de cal, carpintería de madera con acabado natural, cubiertas de teja árabe y plana, y muros vistos de mampostería rejuntada con mortero de cal. Por otro lado, en los baños, cocina, algunos pavimentos y las nuevas oberturas, se han incorporado otros materiales, que, sin romper la armonía del sustrato original, eluden el mimetismo material y formal.

A pesar de que la intervención incluía la substitución completa de las dos cubiertas (plana y inclinada), prácticamente no se ha producido ninguna variación apreciable del volumen original.

Share