Marià Castelló · Architecture

The studio began its course in February 2002 with the first public and private initiative projects in Formentera. The connection, the respect and the commitment with the culture, the landscape and the territory of the minor of the Pitiüsas islands was determining in the professional and personal orientation chosen.

The peace, austerity, serenity, precision, humility, balance, harmony, sustainability, order, containment and ingenuity of the original character of the island inspire and dye the work of the office.

Formentera is experiencing a notable urban pressure that is characterized by an important volume of construction of poor architectural quality, which contrasts with the exceptional value of the natural and architectural substrate that characterizes it. Given this dynamic, a small-format, self-sufficient, almost artisan study structure is proposed, capable of assuming a very small volume of interventions simultaneously and with the aim of generating quality of life, beauty, health and happiness to the users of the created spaces.

To address larger-scale projects or to expand the geographical limits of the actions in a timely manner, decentralization has been chosen through external collaborations with other studies and professionals with similar values.

Formentera historically has opted for a dispersed occupation model of very low density, and in this context the isolated single-family dwelling has been the most common program to be solved. The interventions carried out on patrimonial elements have been very grateful in the research phase, and in some cases they have helped to improve the knowledge of the way in which Formentera was anthropized.

In the dissemination aspect, the study has collaborated with editorial projects of different nature, exhibitions and presentations with the purpose of spreading both the patrimonial baggage existing on the island and those contemporary interventions generated with criteria and reflection.

2017
Finalist in the 59th edition of the FAD Awards in the category of “City and Landscape” for the work “Restauració del Fossar Vell de Sant Francesc”.

2017
Selected in the 59th edition of the FAD Awards in the category of “Building” for the work “Can Xomeu Rita”.

2017
Special Mention (2nd Position) of the European Prize for Intervention in the Architectural Heritage AADIPA for the Restoration of the Tower of Pi des Català, s. XVIII in Formentera.

2017
Work and projects published in different countries by specialized press such as Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, AV Monographs, On Diseño, Wallpaper, A10 Magazine, La Vanguardia on paper, and tectonicablog, hicarquitectura, archdaily, plataformaarquitectura, archilovers, domusweb, divisare, etc … online .

2016
Monographic article “Marià Castelló” on the digital platform “TRANSFER” within the ISLAND Monograph. By José Luís Mateo and Isabel Concheiro:
http://www.transfer-arch.com/monograph/maria-castello/

2013
Lecture on his own work at the Escola de Disseny Elisava. Postgraduate “Private Perimeters”. Barcelona.

2012
Biennale di Architettura di Venezia. Work selected in the Pavilion of Catalonia “Architectural Rowers” in the section “Contexts”.

2012
Mention “emerging architect” in the 6th edition of the Architecture Awards of Ibiza and Formentera, by the Official College of Architects of the Balearic Islands.

2010-11
Collective Exhibition “Humanize the city, Architectures of Madrid and Barcelona”. Santa & Cole. Madrid October 6 – November 19, 2010. Barcelona June 9 – July 1, 2011 at the Advanced Architecture Institute of Barcelona.

2009-10
Project management of the “Center Artesà Antoni Tur – Gabrielet” of Elías Torres and José Antonio Martínez-Lapeña.

2008-10
Works cataloged in the “Arquia Próxima” contests of the Caja de Arquitectos Foundation: Next 2008: “Origins and disagreements”.
Next 2010: “In Change”.

2008
Finalist “WAN House of the Year Award 2007” with “Es Pujol de s’Era”.

2007
Selected in the Spanish Architecture Award 2007 – CSCAE for “Es Pujol de s’Era”.

2006
Opera Prima Award – Art Jove 2006 for “Es Pujol de s’Era”. COAIB – Government of the Balearic Islands.

2005-2007
Curator of the exhibition “Utopies i Arquitectura” for the COAIB. Final Degree Projects conceived in the territory of the Pitiüsas Islands. Presented in Ibiza (2005), Formentera (2006) and Barcelona (2007).

2005-2009
Member of the Board of Directors of the Demarcació d’Eivissa i Formentera of the Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

2004
Professor of Project Practices at the International University of Catalonia. Vertical Workshop course 2004-2005. Professor Josep Lluís Mateo.

2002-2010
Member of the editorial team of the “Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera” in the Architecture section.

2003
First Prize Dragados Foundation for the best Final Career Project of Catalonia in the academic year 2001-02.

2002-ACT
Own architecture study developing projects and works such as: Intervention in the Fossar Vell, Restoration of the Tower des Pi des Català, Plaça d’Europa Parking and Sailing School of Formentera among others.

2002
Bachelor of Architecture from the UPC – ETSA Barcelona with Honors in Final Project.

2001-2002
MEC Scholarship for collaboration in the Projects Department VII-VIII UPC- ETSAB. Professor Josep Lluís Mateo.

1998-2002
He collaborates in the architecture studies of Víctor Rahola, Marta Elías Balaguer and Salvador Roig-Xavier Pallejà.

Publications

Awards

Exhibitions

Presentations

Team and Collaborators 2002-2018

Lorena Rufaza Tur, architect  ·   Natàlia Castellà Playà, interior designer  ·   Marga Ferrer Torres, interior designer  ·  Jordi Escandell, building engineer  ·  Sonia Iben-Jellal, architect  ·  Francesc Ribas Tur, building engineer  ·  Agustí Yern Ribas, building engineer  ·  Ferran Juan Nicolau, industrial engineer   ·  Jesús Rodríguez Balaguer + Antonio Carruesco Marí, architects   ·  Daniel Redolat Puget, architect   ·   Javier Colomar Riera, technical industrial engineer   ·  José Luís Velilla-Lon, building engineer  ·  Ferran Bonet, architect    ·   Miguel Rodríguez-Nevado, architect  ·  Carmen Navas-Parejo, architect  ·  Albert Yern Ribas, building engineer  ·  María José Escandell Torres, archaeologist  · Glenda Graziani Echávarri, archaeologist  · Jaume Luis Salas, architect  ·  Santiago Colomar, historian.

Estudi | CAT

L’estudi inicia el seu curs al febrer de 2002 amb els primers projectes d’iniciativa pública i privada a Formentera. La vinculació, el respecte i el compromís amb la cultura, el paisatge i el territori de la menor de les illes Pitiüses va ser determinant en l’orientació professional i personal escollida.

La pau, austeritat, serenitat, precisió, humilitat, equilibri, harmonia, sostenibilitat, ordre, contenció i enginy propis del caràcter original de l’illa inspiren i tenyeixen l’obra de l’oficina.

Formentera viu una notable pressió urbanística que es caracteritza per un important volum d’edificació d’escassa qualitat arquitectònica, que contrasta amb l’excepcional valor del substrat natural i arquitectònic que la caracteritza. Davant d’aquesta dinàmica es planteja una estructura d’estudi de petit format, autosuficient, gairebé artesanal, capaç d’assumir un volum molt reduït d’intervencions simultàniament i amb l’objectiu generar qualitat de vida, bellesa, salut i felicitat als usuaris dels espais creats.

Per abordar projectes de major escala o ampliar puntualment els límits geogràfics de les actuacions, s’ha optat per una descentralització a través de col·laboracions externes amb altres estudis i professionals amb valors similars.

A Formentera històricament s’ha optat per un model d’ocupació dispersa de molt baixa densitat, i en aquest context l’habitatge unifamiliar aïllat ha estat el programa més comú a resoldre. Les intervencions dutes a terme sobre elements patrimonials han estat molt agraïdes a la fase d’investigació, i en alguns casos han ajudat a millorar el coneixement de la manera en la qual Formentera va ser antropitzada.

En el vessant de la divulgació, l’estudi ha col·laborat amb projectes editorials de diferent índole, exposicions i ponències per tal de difondre tant el bagatge patrimonial existent a l’illa com aquelles intervencions contemporànies generades amb criteri i reflexió.

2017
Finalista en la 59a edició dels Premis FAD en la categoria de “Ciutat i Paisatge” per l’obra “Restauració del Fossar Vell de Sant Francesc”.

2017
Seleccionat en la 59a edició dels Premis FAD en la categoria de “Edificació” per l’obra “Can Xomeu Rita”.

2017
Menció Especial (2a Posició) del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA per la Restauració de la Torre des Pi des Català, s. XVIII a Formentera.

2017
Obra i projectes publicats en diferents països per premsa especialitzada com Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, AV Monografies, On Diseño, Wallpaper, A10 Magazine, La Vanguardia en paper, i tectonicablog, hicarquitectura, archdaily, plataformaarquitectura, archilovers, domusweb, divisare, etc … online .

2016
Article monogràfic “Marià Castelló” a la plataforma digital “TRANSFER” dins de la Monografia ISLAND. Per José Luís Mateo i Isabel Concheiro:
http://www.transfer-arch.com/monograph/maria-castello/

2013
Ponència sobre obra pròpia a l’Escola de Disseny Elisava. Postgrau “Perímetres Privats”. Barcelona.

2012
Biennale di Architettura di Venezia. Obra seleccionada al Pavelló de Catalunya “Architectural Rowers” a l’apartat “Contextos”.

2012
Menció “Arquitecte emergent” a la 6a edició dels Premis d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera, pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

2010-11
Exposició Col·lectiva “Humanitzar la ciutat. Arquitectures de Madrid i Barcelona”. Santa & Cole. Madrid 6 octubre – 19 novembre de 2010. Barcelona 9 de juny – 1 juliol 2011 a l’Institut d’Arquitectura Avançada de Barcelona.

2009-10
Direcció d’obra del “Centre Artesà Antoni Tur – Gabrielet” d’Elías Torres i José Antonio Martínez-Lapeña.

2008-10
Obres catalogades en els certàmens “Arquia Propera” de la Fundació Caixa d’Arquitectes: Propera 2008: “Orígens i desacords”.
Propera 2010: “En Canvi”.

2008
Finalista Premi “WAN House of the Year Award 2007” amb “Es Pujol de s’Era”.

2007
Seleccionat al Premi d’Arquitectura Espanyola 2007 – CSCAE per “Es Pujol de s’Era”.

2006
Premi Opera Prima – Art Jove 2006 per “Es Pujol de s’Era”. COAIB – Govern de les Illes Balears.

2005-2007
Comissariat de l’exposició “Utopies i Arquitectura” per al COAIB. Projectes Final de Carrera concebuts en el territori de les Illes Pitiüses. Presentat a Eivissa (2005), Formentera (2006) i Barcelona (2007).

2005-2009
Membre de la Junta Directiva de l’Demarcació d’Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

2004
Professor de pràctiques de Projectes a la Universitat Internacional de Catalunya. Taller Vertical curs 2004-2005. Catedràtic Josep Lluís Mateo.

2002-2010
Membre de l’equip redactor de la “Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera” a la secció d’Arquitectura.

2003
Primer Premi Fundació Dragados al millor Projecte Final de Carrera de Catalunya en el curs acadèmic 2001-02.

2002-ACT
Estudi propi d’Arquitectura desenvolupant projectes i obres com: Intervenció al Fossar Vell, Restauració de la Torre des Pi des Català, Aparcament Plaça d’Europa i Escola de Vela de Formentera entre d’altres.

2002
Llicenciat en Arquitectura per la UPC – ETSA Barcelona amb Matrícula d’Honor en Projecte Final de Carrera.

2001-2002
Beca MEC de col·laboració en el Departament de Projectes VII-VIII UPC ETSAB. Catedràtic Josep Lluís Mateo.

1998-2002
Col·labora en els estudis d’Arquitectura de Víctor Rahola, Marta Elías Balaguer i Salvador Roig -Xavier Pallejà.

Publicacions

Premis

Exposicions

Ponències

Estudio | ESP

El estudio inicia su curso en febrero de 2002 con los primeros proyectos de iniciativa pública y privada en Formentera. La vinculación, el respeto y el compromiso con la cultura, el paisaje y el territorio de la menor de las islas Pitiüsas fue determinante en la orientación profesional y personal escogida.

La paz, austeridad, serenidad, precisión, humildad, equilibrio, armonía,  sostenibilidad, orden, contención e ingenio propios del carácter original de la isla inspiran y tiñen la obra de la oficina.

Formentera vive una notable presión urbanística que se caracteriza por un importante volumen de edificación de escasa calidad arquitectónica, que contrasta con el excepcional valor del sustrato natural y arquitectónico que la caracteriza. Ante esta dinámica se plantea una estructura de estudio de pequeño formato, autosuficiente, casi artesanal, capaz de asumir un volumen muy reducido de intervenciones simultáneamente y con el objetivo generar calidad de vida, belleza, salud y felicidad a los usuarios de los espacios creados.

Para abordar proyectos de mayor escala ó ampliar puntualmente los límites geográficos de las actuaciones, se ha optado por una descentralización a través de colaboraciones externas con otros estudios y profesionales con valores similares.

En Formentera históricamente se ha optado por un modelo de ocupación dispersa de muy baja densidad, y en este contexto la vivienda unifamiliar aislada ha sido el programa más común a resolver. Las intervenciones llevadas a término sobre elementos patrimoniales han sido muy agradecidas en la fase de investigación, y en algunos casos han ayudado a mejorar el conocimiento de la manera en la cual Formentera fue antropizada.

En la vertiente de la divulgación, el estudio ha colaborado con proyectos editoriales de diferente índole, exposiciones y ponencias con el fin de difundir tanto el bagaje patrimonial existente en la isla como aquellas intervenciones contemporáneas generadas con criterio y reflexión.

2017
Finalista en la 59ª edición de los Premios FAD en la categoría de “Ciudad y Paisaje” por la obra “Restauració del Fossar Vell de Sant Francesc”.

2017
Seleccionado en la 59ª edición de los Premios FAD en la categoría de “Edificación” por la obra “Can Xomeu Rita”.

2017
Mención Especial (2ª Posición) del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA por la Restauración de la Torre des Pi des Català, s. XVIII en Formentera.

2017
Obra y proyectos publicados en diferentes países por prensa especializada como Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, AV Monografías, On Diseño, Wallpaper, A10 Magazine, La Vanguardia en papel, y tectonicablog, hicarquitectura, archdaily, plataformaarquitectura, archilovers, domusweb, divisare etc… online.

2016
Artículo monográfico “Marià Castelló” en la plataforma digital “TRANSFER” dentro de la Monografía ISLAND. Por José Luís Mateo e Isabel Concheiro:
http://www.transfer-arch.com/monograph/maria-castello/

2013
Ponencia sobre obra propia en l’Escola de Disseny Elisava. Postgrado “Perímetros Privados”. Barcelona.

2012
Biennale di Architettura di Venezia. Obra seleccionada en el Pabellón de Catalunya “Architectural Rowers” en el apartado “Contextos”.

2012
Mención “Arquitecto emergente” en la 6ª edición de los Premios de Arquitectura de Ibiza y Formentera, por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares.

2010-11
Exposición Colectiva “Humanizar la ciudad. Arquitecturas de Madrid y Barcelona”. Santa&Cole. Madrid 6 octubre – 19 noviembre de 2010. Barcelona 9 de junio – 1 julio 2011 en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona.

2009-10
Dirección de obra del “Centre Artesà Antoni Tur – Gabrielet” de Elías Torres y José Antonio Martínez-Lapeña.

2008-10
Obras catalogadas en los certámenes “Arquia Próxima” de la Fundación Caja de Arquitectos: Próxima 2008: “Orígenes y desacuerdos”.
Próxima 2010: “En Cambio”.


2008
Finalista Premio “WAN House of the Year Award 2007” con “Es Pujol de s’Era”.

2007
Seleccionado en el Premio de Arquitectura Española 2007 – CSCAE por “Es Pujol de s’Era”.

2006
Premio Opera Prima – Art Jove 2006 por “Es Pujol de s’Era”. COAIB – Govern de les Illes Balears.

2005-2007
Comisariado de la exposición “Utopies i Arquitectura” para el COAIB. Proyectos Final de Carrera concebidos en el territorio de las Islas Pitiüsas. Presentado en Ibiza (2005), Formentera (2006) y Barcelona (2007).

2005-2009
Miembro de la Junta Directiva de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

2004
Profesor de prácticas de Proyectos en la Universitat Internacional de Catalunya. Taller Vertical curso 2004-2005. Catedrático Josep Lluís Mateo.

2002-2010
Miembro del equipo redactor de la “Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera” en la sección de Arquitectura.

2003
Primer Premio Fundación Dragados al mejor Proyecto Final de Carrera de Cataluña en el curso académico 2001-02.

2002-ACT
Estudio propio de Arquitectura desarrollando proyectos y obras como: Intervención en el Fossar Vell, Restauración de la Torre des Pi des Català, Aparcamiento Plaça d’Europa y Escuela de Vela de Formentera entre otras.

2002
Licenciado en Arquitectura por la UPC – ETSA Barcelona con Matrícula de Honor en Proyecto Final de Carrera.

2001-2002
Beca MEC de colaboración en el Departamento de Proyectos VII-VIII UPC- ETSAB. Catedrático Josep Lluís Mateo.

1998-2002
Colabora en los estudios de Arquitectura de Víctor Rahola, Marta Elías Balaguer y Salvador Roig -Xavier Pallejà.

 

Publicaciones

Premios

Exposiciones

Ponencias

Share