8×8 House

The project is located on a plot of rustic nature at the Portossalè band on the island of Fomentera. This is an extension of an existing house formalized as a self‐serving refuge for a teacher. The volumetric project is highly conditioned by the existing building as well as native vegetation which needed to be retained. In this context arises the 8×8 sq meters floor, which is part of a basic program where public areas (living‐room and kitchen) act as distribution areas, thus getting larges rooms for the small scale of the building.

The living‐dining room is the largest space, which extends outward through to the paving via a large opening in the eastern facade. The kitchen is conjoined to the dining room using large sliding panels. Thus, the only space closed are the bedroom, study room and bathroom. A portion of the flat roof was made passable to enjoy the spectacular views that open toward the north: Estany des Peix, La Savina port, Illetes beach, Espalmador island and the rugged skyline of Ibiza and Es Verdrà in the background.

Being a modest project with a tight budget, the architects opted for a simple construction system and a reduced palette of materials offering austerity and harmony to the complex. The floor is limestone Capri 60×30 cm format and with almost no joint polished finish inside, natural outside and bush hammering in the shower area. The interior and exterior cladding is finished with cement and white paint. The external joinery is made with solid “Iroko” in the eastern facade, and by painted white aluminium for the remainder. The interior enclosures are executed with DM white waterrepellent coating.

The entrance area features a small terrace with a pergola that provides shade and a longitudinal bench, while directing attention to the best views. The pergola structure has been created with structural white lacquered tubing and webs through anodized aluminium tube.

Location : Portossalè. Estany des Peix. Formentera   ·   Promoter : Private   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Albert Yern Ribas    ·   Structure : Albert Yern Ribas   ·   Collaborators : Sonia Iben-Jellal, Albert Yern and Jesús Rodríguez Balaguer  ·  Builder : Julián Nieto, Ferreria Ferreret C.B., Carpintería de Aluminio «Tití» and Carpintería Formentera   ·   Project : 2005-2009   ·   End of work : 2009   ·   Area : 64 m2    ·   Photography : Lourdes Grivé and Marià Castelló Martínez   ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Constructive Process

Casa 8x8 | CAT

La intervenció se situa en una parcel·la de naturalesa rústica de la vénda de Portossalè, al costat del Estany des Peix, a l’illa de Formentera. Es tracta d’una ampliació d’un habitatge existent formalitzada com a annex autosuficient per servir de refugi a un professor. La volumetria del projecte queda altament condicionada per l’edificació existent així com per la vegetació autòctona que havia de mantenir-se. En aquest context sorgeix la planta de 8×8 metres de costat, en la qual s’inscriu un programa bàsic on les zones més públiques (estar-menjador i cuina) actuen com a espais de distribució, aconseguint així estades voluminoses per la reduïda escala de la intervenció.

L’estar-menjador representa l’espai més generós, el qual es perllonga cap a l’exterior a través de la continuïtat del paviment i d’una obertura de grans dimensions a la façana Est. La cuina pot fondre espacialment a voluntat amb l’estar-menjador gràcies a uns grans panells lliscants. D’aquesta manera, les úniques dependències tancades són el dormitori, la sala d’estudi i el bany.


Una part de la coberta s’ha fet transitable per habilitar-la com solàrium i poder gaudir així de les espectaculars vistes que s’obren cap al Nord: Estany des Peix, port de la Savina, platja d’Illetes, illa d’Espalmador i l’accidentat skyline d’Eivissa i Es Verdrà al fons.

En tractar-se d’una intervenció modesta de pressupost molt ajustat, es va optar per un sistema constructiu senzill (mur de càrrega de bloc de formigó alleugerit i forjat unidireccional de bigueta DC i cassetó de formigó alleugerit) i una reduïda paleta de materials que confereixen austeritat i harmonia al conjunt.


El paviment és de pedra calcària Capri de format 60×30 cm gairebé sense junta i amb acabat polit a l’interior, natural a l’exterior i abuixardada en la zona de la dutxa.


Els tancaments interiors i exteriors s’ha acabat mitjançant un arrebossat remolinat de morter de ciment pòrtland i pintura de color blanc. La fusteria exterior és d’iroko massissa a la façana Est, i d’alumini lacat en color blanc a la resta. A l’interior, els tancaments practicables s’ha executat amb DM hidròfug lacat en color blanc.

Casa 8x8 | ESP

La intervención se ubica en una parcela de naturaleza rústica de la vénda de Portossalè, junto al Estany des Peix, en la isla de Formentera. Se trata de una ampliación de una vivienda existente formalizada como anexo autosuficiente para servir de refugio a un profesor. La volumetría del proyecto queda altamente condicionada por la edificación existente así como por la vegetación autóctona que debía mantenerse. En este contexto surge la planta de 8×8 metros de lado, en la cual se inscribe un programa básico donde las zonas más públicas (estar‐comedor y cocina) actúan como espacios de distribución, consiguiendo así estancias voluminosas para la reducida escala de la intervención.

El estar‐comedor representa el espacio más generoso, el cual se prolonga hacia el exterior a través de la continuidad del pavimento y de una abertura de gran tamaño en la fachada Este. La cocina puede fundirse espacialmente a voluntad con el estar‐comedor gracias a unos grandes paneles deslizables. De este modo, las únicas dependencias cerradas son el dormitorio, la sala de estudio y el baño.

Una parte de la cubierta se ha hecho transitable para habilitarla como solarium y poder disfrutar así de las espectaculares vistas que se abren hacia el Norte: Estany des Peix, puerto de La Savina, playa de Illetes, isla de Espalmador y el accidentado skyline de Eivissa y Es Verdrà al fondo.

Al tratarse de una intervención modesta de presupuesto muy ajustado, se optó por un sistema constructivo sencillo (muro de carga de bloque de hormigón aligerado y forjado unidireccional de bigueta DC y casetón de hormigón aligerado) y una reducida paleta de materiales que confieren austeridad y harmonía al conjunto.

El pavimento es de piedra caliza Capri de formato 60×30 cm casi sin junta y con acabado pulido en el interior, natural en el exterior y abujardado en la zona de la ducha.

Los cerramientos interiores y exteriores se ha acabado mediante un enlucido fratasado de mortero de cemento portland y pintura de color blanco. La carpintería exterior es de iroko maciza en la fachada Este, y de aluminio lacado en color blanco en el resto. En el interior, los cerramientos practicables se ha ejecutado con DM hidrófugo lacado en color blanco.

Share

This website uses its own and third-party cookies for its proper functioning and for analytical purposes. By clicking the Accept button, you agree to the use of these technologies and the processing of your data for these purposes.   
Privacidad