Bosc d’en Pep Ferrer

Bosc d’en Pep Ferrer is the traditional toponym of a large plot located next to the beach of Migjorn, on the south coast of the island of Formentera. This territory has a place that unleashes the desire to inhabit an oneiric view, where the horizon is only cut by the beautiful silhouette of the Pi des Català Tower, built in 1763.

The project focuses on the duality between the telluric and the tectonic. The heavy and the light. The earth and the air. The handcrafted and the technological. Compression effort and traction resistance.

The rock, which comes to the surface in the chosen place, has been carved as if it were a sculpture, offering a cavity reminiscent of the ‘marès’ stone quarries. A whole space materialized with a single stone. Monolithic. Megalithic. Stereotomic.

The intervention offers a house for a family sensitive to the environment, which program is divided into three light modules built in dry construction systems and a cavity made by subtraction of material on the lower floor. This longitudinal disposition gives place to full-empty successions , patios, connecting walkways, transverse views and a place created by time and discovered by surprise: a natural cave in the main access courtyard, which was integrated to the Project during the process of construction.

On the upper level, the functional program of the house is divided into three volumes. The central volume houses the most public part integrating the living room, kitchen and dining room in a single space. The West volume (the smallest) houses the master bedroom with an integrated bathroom. The East volume (over the parking area) will contain two bedrooms with their respective bathrooms when the family grows. Currently its interior is unfinished, being temporarily used as a painting studio and archive by the family. On the lower level, under the first volume (East), there is a multipurpose area that also serves as a car park. Under the central volume, there is the access hall, staircase, laundry and the facilities area. Under the third volume (West) there is a multipurpose room with an integrated bathroom.

The structure is easily comprehensable and manifests itself in three stratums with ascending levels of precision: the lower floor expresses the obvious absence of containment walls added to the rocky layer, as well as the appearance of a small concrete structure that regulates the upper level of this floor and constitutes the support platform of the ground floor. On the upper floor, as if it were a real-scale scale model, the double-supported set up of the structure becomes evident from the inside, where it has been left seen in most cases. Here a single element (cross-laminated wood pannels) cluster several functions: structure, closure and interior finishing.

The superior quality of the used materials and their unions has played an important role in the process of creation and realization of the project. Bioconstruction criteria has given preference to natural materials and if possible from the construction place: sculpted rock, crushed gravel from the excavation, capri limestone, pine and fir wood, recycled cotton panels, white macael marble, high permeability silicate painture, etc. All this has reverted to hygroscopic enclosures which are permeable to water steam and guarantee pleasant and healthy indoor environment, while at the same time require less energy efforts for the proper bulding functioning.

At the environmental level, the design provides passive bioclimatic systems of proven effectiveness in this climate, as well as water self-sufficiency thanks to a large volume rainwater cistern that reuses rainwater.

Conceiving the detail in Architecture is an intellectual exercise necessary to move from the abstract conception of the project to the physical reality of the work. As if it were an x-ray, in detail the most intimate decisions of the architect, their values, priorities and aspirations are concentrated. 

There are works of such conceptual clarity that could be summarized in a single
constructive detail. Other buildings, on the other hand, show the lack of consideration in the matching and the relationships between the different materials, as if paying attention to these aspects was something of third order, without importance.

The clarity and suitability of the constructive detail is for the Architecture a promise of happiness: It represents the creation of laws and concepts whose continuous meditation shows the way in the decision making during the whole process. 

With the detail the body is defined but also the soul of the architectures, thus establishing intimate relationships with its inhabitants.

The cult to constructive detail is also a guarantee of executing a building with few surprises, problems or economic deviations. In my modest opinion, there is no Architecture where there is no detail, because this is in itself the embryo of the constructive process.

[…] el entramado estructural tiende a lo aéreo y a la desmaterialización de la masa, mientras que la forma masiva es telúrica y se incrusta cada vez más profunda en la tierra. El primero tiende a la luz y el segundo a la oscuridad. Podría decirse que estos opuestos gravitatorios (la inmaterialidad del entramado y la materialidad de la masa) simbolizan los dos opuestos cosmológicos a los que aspiran: el cielo y la tierra.

Citando a Kenneth Frampton en «Rappel à l’ordre: en favor de la Tectónica» 1990. 

Location : Playa de Migjorn. Formentera   ·   Promoter : Private   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Agustí Yern Ribas    ·   Structure : Miguel Rodríguez – NevadoFerran Juan Nicolau   ·   Installations : Javier Colomar    ·   Collaborators : Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Lorena Ruzafa, Elena Vinyarskaya  ·  Builder : Motas Proyectos e Interiorismo S.L. / Luis Tulcanazo Castro / Antonio Serra Requena / Foreva S.L.   ·  Subcontractors : iCarp Valencia S.L. / Velima System S.L. / Astiglass S.L. / Singularglass S.L.   ·   Project : 2007-2021   ·   End of work : 2021   ·   Area : 242,73 m2 en Planta Baja + 106,9 m2 en Planta Sótano   ·   Photography : Marià Castelló Martínez   ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Building Process

Featured Article: ARA Catalunya by Cristina Ros

Bosc d’en Pep Ferrer | CAT

Bosc d’en Pep Ferrer és el topònim tradicional d’una parcel·la de gran extensió situada al costat de la platja de Migjorn, a la costa Sud de l’illa de Formentera. En ella hi ha una lloc que desencadena el desig d’habitar una onírica panoràmica on l’horitzó només queda retallat per la bella silueta de la Torre des Pi des Català, erigida en 1763.

El projecte es gesta en la dualitat entre el tel·lúric i el tectònic. El pesat i el lleuger. Terra i aire. El artesanal i el tecnològic. Esforç a compressió i resistència a tracció.

La roca, que aflora superficialment en el lloc triat, s’ha esculpit com si d’una escultura es tractés, oferint un buit que recorda a les pedreres de pedra de ‘marès’. Una espai materialitzat amb una sola pedra. Monolític. Megalític. Estereotómico.

La intervenció acull un habitatge per a una família sensible amb el medi ambient, el programa es reparteix en tres mòduls lleugers construïts en sec i el buit generat per substracció de matèria a la planta inferior. Aquesta disposició longitudinal dóna lloc a successions de buit-ple, patis, passarel·les de connexió, visions transversals i al descobriment per sorpresa d’un espai esculpit pel temps: una cova natural al pati d’accés principal, que durant les obres es va integrar al conjunt.

Al nivell superior, el programa funcional de l’habitatge es divideix en tres volums. El volum central acull la part més pública integrant l’estar, cuina i menjador en un únic espai. El volum Oest (el més petit) acull el dormitori principal amb bany integrat. El volum Est (sobre la zona d’aparcament) contindrà dues habitacions amb els dos banys quan la família creixi. Actualment el seu interior es troba inacabat, usant-se temporalment com a estudi de pintura i arxiu per la família. Al nivell inferior, sota el primer volum (Est), hi ha una zona oberta multiusos que també serveix d’aparcament. Sota el volum central, hi ha el vestíbul d’accés, escala, bugaderia i el recinte d’instal·lacions. Sota el tercer volum (Oest) es troba una sala polivalent amb bany integrat.

L’estructura és fàcilment intel·ligible i es manifesta en tres estrats amb nivells de precisió ascendents: a la planta inferior es fa evident la inexistència de murs de contenció afegits al substrat rocós, així com l’aparició una petita estructura de formigó que regularitza el nivell superior de aquesta planta i constitueix la plataforma de suport de la planta baixa. A la planta superior, com si d’una maqueta a escala real es tractés, el muntatge biapoyado de l’estructura es fa evident des de l’interior, on s’ha deixat vista en la major part dels casos, convergint en un sol element (panells de fusta contra-laminada) diverses funcions: estructura, tancament i acabat.

La noblesa dels materials utilitzats i dels seus unions ha estat present en el procés de projecte i execució. Sota criteris de bioconstrucció han primat els d’origen natural i si era possible del propi lloc: roca esculpida, grava de trituració de la pròpia excavació, pedra calcària capri, fusta de pi i d’avet, panells de cotó reciclat, marbre blanc Macael, pintura al silicat d’alta permeabilitat, etc. Això ha revertit en uns tancaments higroscòpics i permeables al vapor de l’aigua, que permeten un ambient interior més agradable i sa, alhora que necessita de menys aportacions energètiques per a un correcte funcionament.

A nivell ambiental, la proposta incorpora sistemes bioclimàtics passius de provada eficàcia en aquest clima, així com l’autosuficiència d’aigua gràcies a un aljub de gran volum que reaprofita l’aigua de pluja.

Bosc d’en Pep Ferrer | ESP

Bosc d’en Pep Ferrer es el topónimo tradicional de una parcela de gran extensión ubicada junto a la playa de Migjorn, en la costa Sur de la isla de Formentera. En ella hay una lugar que desata el deseo de habitar una onírica panorámica donde el horizonte solo queda recortado por la bella silueta de la Torre des Pi des Català, erigida en 1763.

El proyecto se gesta en la dualidad entre lo telúrico y lo tectónico. Lo pesado y lo ligero. Tierra y aire. Lo artesanal y lo tecnológico. Esfuerzo a compresión y resistencia a tracción.

La roca, que aflora superficialmente en el lugar elegido, se ha esculpido como si de una escultura se tratase, ofreciendo un vacío que recuerda a las canteras de piedra de ‘marès’. Una espacio materializado con una sola piedra. Monolítico. Megalítico. Estereotómico.

La intervención acoge una vivienda para una familia sensible con el medio ambiente, cuyo programa se reparte en tres módulos ligeros construidos en seco y el vacío generado por substracción de materia en la planta inferior. Esta disposición longitudinal da lugar a sucesiones de vacío-lleno, patios, pasarelas de conexión, visiones transversales y al descubrimiento por sorpresa de un espacio esculpido por el tiempo: una cueva natural en el patio de acceso principal, que durante las obras se integró al conjunto.

En el nivel superior, el programa funcional de la vivienda se divide en tres volúmenes. El volumen central acoge la parte más pública integrando el estar, cocina y comedor en un único espacio. El volumen Oeste (el de menor tamaño) alberga el dormitorio principal con baño integrado. El volumen Este (sobre la zona de aparcamiento) contendrá dos habitaciones con sus respectivos baños cuando la familia crezca. En la actualidad su interior se encuentra inacabado, usándose temporalmente como estudio de pintura y archivo por la familia. En el nivel inferior, bajo el primer volumen (Este), se encuentra una zona multiusos que también sirve de aparcamiento. Bajo el volumen central, se encuentra el hall de acceso, escalera, lavandería y el recinto de instalaciones. Bajo el tercer volumen (Oeste) se encuentra un sala polivalente con baño integrado.

La estructura es fácilmente inteligible y se manifiesta en tres estratos con niveles de precisión ascendentes: en la planta inferior se hace evidente la inexistencia de muros de contención añadidos al sustrato rocoso, así como la aparición una pequeña estructura de hormigón que regulariza el nivel superior de dicha planta y constituye la plataforma de apoyo de la planta baja. En la planta superior, como si de una maqueta a escala real se tratase, el montaje biapoyado de la estructura se hace evidente desde el interior, donde se ha dejado vista en la mayor parte de los casos, convergiendo en un solo elemento (paneles de madera contra-laminada) varias funciones: estructura, cerramiento y acabado.

La nobleza de los materiales utilizados y de sus uniones ha estado presente en el proceso de proyecto y ejecución. Bajo criterios de bioconstrucción han primado los de origen natural y si era posible del propio lugar: roca esculpida, grava de machaqueo de la propia excavación, piedra caliza capri, madera de pino y de abeto, paneles de algodón reciclado, mármol blanco macael, pintura al silicato de alta permeabilidad, etc. Esto ha revertido en unos cerramientos higroscópicos y permeables al vapor del agua, que permiten un ambiente interior más agradable y sano, a la vez que necesita de menos aportes energéticos para un correcto funcionamiento.

A nivel ambiental, la propuesta incorpora sistemas bioclimáticos pasivos de probada eficacia en este clima, así como la autosuficiencia de agua gracias a un aljibe de gran volumen que reaprovecha el agua de lluvia.

Share

This website uses its own and third-party cookies for its proper functioning and for analytical purposes. By clicking the Accept button, you agree to the use of these technologies and the processing of your data for these purposes.   
Privacidad