Ca l'Amo. A house in Sant Mateu, Ibiza

Ca l’Amo is a plot of 42,385 m2 located at the north end of the San Mateo plain on the island of Ibiza. In it there is an area of pronounced topography and fanned by stone walls that generate an iconic landscape of the countryside of Ibiza. Over time and the progressive abandonment of agricultural activities, the terraces have been ambushed and today it is a forest area where mainly pine and juniper coexist.

The intervention has been located taking advantage of the last of the terraces, between two existing dry stone walls and on the border between the rugged part of the plot and a flat and low area to the south west. This pre-existence in the territory has conditioned the disposition of the functional program and the adjacent free spaces, concentrating the intervention on it and leaving the rest in its natural state, unaltered.

The house has been organized in five clearly differentiated volumes, generating between them spaces of relation, services, visual connection with the outside and ventilation. The first three volumes house the program for a large family with an intense social activity. The fourth volume is intended for a large area of outer shade, while the fifth houses an annex with independent access for guests. Between the fourth and fifth volume is the pool and the main leisure and relationship area. The length of the five volumes is conditioned by the depth of the terrace on which the dwelling sits, which helps to integrate the intervention into the landscape.

For the materialization, dry construction systems have been chosen, with a widespread presence of wood and breathable and healthy solutions. The structure of panels of counter-laminated wood (CLT) has been left visible inside, concentrating on a single constructive element the structure, enclosure and finishing. An attitude of constructive sincerity, but that generates at the same time comfort and environmental warmth.

All the facades are ventilated and breathable, with two differentiated solutions manifesting their finish: the transverse, opaque and in contact with the dry stone walls that make earth containment have been finished by means of slats of thermo-treated wood, while the longitudinal ones where the openings and patios are concentrated have been executed with synthetic mineral-based panels of large format.

All interior pavements, wetland coverings, pool and practicable terraces are made of natural limestone with different formats and surface finishes. The exterior carpentry has been carried out with laminated wood of the same characteristics as the CLT structure, diluting the boundaries between enclosure and carpentry, while generating greater material harmony.

Passive bioclimatic systems have been implemented through the correct arrangement of the openings, generating air circulation with natural ventilation, taking advantage of the shade and freshness of the natural vegetation that surrounds the building and with simple strategies of proven effectiveness in these latitudes. On the other hand, the house also uses rainwater by storing it in a cistern of more than 200 tons that makes it almost self-sufficient in terms of water.

Much of the furniture has been custom designed specifically for this project. Other pieces that are also found are the Xamena sofa by Jose Gandia Blasco and Ramón Esteve for Gandía Blasco or pieces from the D12 Collection designed by Marià Castelló and Lorena Ruzafa for the editor Diabla Outdoor.

Architect : Marià Castelló   ·   Location : Sant Mateu d’Aubarca.  Ibiza   ·   Promoter : Private   ·   Construction Manager Architects : Lorena Ruzafa + Marià Castelló  ·  Building Engeneer : Jose Luis Velilla Lon    ·   Structure Engeneer : Miguel Rodríguez-Nevado   ·   Facilities Engeneer : Javier Colomar   ·   Health and Safety Coordinator : Jose Luis Velilla Lon   ·   Design Team : Lorena Ruzafa, Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Elena Vinyarskaya  ·  Builder : M+M Proyectos e Interiorismo   ·  Subcontractors : Velima System   ·    Project : 2013-2017   ·   Building process : 2017-2020   ·   Area : 332 m2   ·   Photography : Marià Castelló Martínez ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Building Process

Ca l'Amo. Habitatge a Sant Mateu. Eivissa | CAT

Ca l’Amo és una parcel·la de 42.385 m2 ubicada en l’extrem nord del Pla de Sant Mateu a l’illa d’Eivissa. En ella es troba una zona de topografia pronunciada i abancalada mitjançant murs de pedra que generen un paisatge icònic del camp d’Eivissa. Amb el temps i l’abandonament progressiu de les activitats agrícoles, les feixes s’han emboscat i avui és una zona forestal on conviuen principalment pins i savines.
 
La intervenció s’ha ubicat aprofitant la última de les feixes, entre dos murs de pedra seca existents i en el límit entre la part accidentada de la parcel·la i una zona plana i baixa al sud oest. Aquesta pre-existència en el territori ha condicionat la disposició del programa funcional i dels espais lliures adjacents, concentrant la intervenció en ella i deixant la resta en el seu estat natural, inalterat.
 
L’habitatge s’ha organitzat en cinc volums clarament diferenciats, generant entre ells espais de relació, serveis, connexió visual amb l’exterior i ventilació. Els tres primers volums allotgen el programa per a una família gran amb una intensa activitat social. El quart volum es destina a una àmplia zona d’ombra exterior, mentre que el cinquè alberga un annexe amb accés independent per a convidats. Entre el quart i el cinquè volum es troba la piscina i la principal zona d’oci i relació. La longitud dels cinc volums ve condicionada per la profunditat de la feixa en la qual s’assenta l’habitatge, fet que ajuda a integrar la intervenció en el paisatge.
 
Per a la materialització s’ha optat per sistemes constructius en sec, amb una presència generalitzada de la fusta i de solucions transpirables i saludables. L’estructura de panells de fusta contra-laminada (CLT) s’ha deixat vista a l’interior, concentrant en un sol element constructiu estructura, tancament i acabat. Una actitud de sinceritat constructiva, però que alhora genera confort i calidesa ambiental. 
https://en.diablaoutdoor.com/collections/maria-castelloTotes les façanes són ventilades i transpirables, manifestant el seu acabat dues solucions diferenciades: les transversals, opaques i en contacte amb els murs de pedra seca que fan de contenció s’han acabat mitjançant lames de fusta termotractada, mentre que les longitudinals on es concentren les obertures i patis s’han acabat mitjançant panells sintètics de base mineral i de gran format.
 
Tots els paviments interiors, revestiments de zones humides, piscina i terraces practicables són de pedra natural caliça amb diferents formats i acabats superficials. Les fusteries exteriors s’han portat a terme amb fusta laminada de les mateixes característiques que l’estructura de CLT diluint els límits entre tancament i fusteries, alhora que generant una major harmonia. 
 
S’han implementat sistemes bioclimàtics passius mitjançant la correcta disposició de les obertures, generant circulacions d’aire amb ventilació natural, aprofitant l’ombra i frescor de la vegetació natural que envolta l’edificació i amb estrategies senzilles de provada eficàcia en aquestes latituds. D’altra banda, l’habitatge aprofita també l’aigua de pluja emmagatzemant-la en una cisterna de més de 200 tones que el fa gairebé autosuficent en termes d’aigua.
 
Bona part del mobiliari ha estat dissenyat a mesura específicament per a aquest projecte. Altres peces més contemporànies que també s’hi troben són el sofà Xamena de Jose Gandia Blasco i Ramón Esteve per a Gandía Blasco o bé peces de la col.lecció D12 dissenyada per Marià Castelló y Lorena Ruzafa per a l’editor Diabla Outdoor.
 

Ca l'Amo. Vivienda en San Mateo. Ibiza | ESP

Ca l’Amo es una parcela de 42.385 m2 ubicada en el extremo norte de la planicie de San Mateo en la isla de Ibiza. En ella se encuentra una zona de topografía pronunciada y abancalada mediante muros de piedra que generan un paisaje icónico del campo de Ibiza. Con el tiempo y el abandono progresivo de las actividades agrícolas, los bancales se han emboscado y hoy es una zona forestal donde conviven principalmente pinos y sabinas.

La intervención se ha ubicado aprovechando el último de los bancales, entre dos muros de piedra seca existentes y en el límite entre la parte accidentada de la parcela y una zona plana y baja al sur oeste. Esta pre-existencia en el territorio ha condicionado la disposición del programa funcional y de los espacios libres adyacentes, concentrándose la intervención en ella y dejando el resto en su estado natural, inalterado.

La vivienda se ha organizado en cinco volúmenes claramente diferenciados, generando entre ellos espacios de relación, servicios, conexión visual con el exterior y ventilación. Los tres primeros volúmenes albergan el programa para una familia grande con una intensa actividad social. El cuarto volumen se destina a una amplia zona de sombra exterior, mientras que el quinto alberga un anexo con acceso independiente para invitados. Entre el cuarto y el quinto volumen se encuentra la piscina y la principal zona de ocio y relación. La longitud de los cinco volúmenes viene condicionada por la profundidad del bancal en el que se asienta la vivienda, lo que ayuda a integrar la intervención en el paisaje.

Para la materialización se ha optado por sistemas constructivos en seco, con una presencia generalizada de la madera y de soluciones transpirables y saludables. La estructura de paneles de madera contra-laminada (CLT) se ha dejado vista en el interior, concentrándose en un solo elemento constructivo estructura, cerramiento y acabado. Una actitud de sinceridad constructiva, pero que a la vez genera confort y calidez ambiental.

Todas las fachadas son ventiladas y transpirables, manifestando su acabado dos soluciones diferenciadas: las transversales, opacas y en contacto con los muros de piedra seca que hacen de contención se han terminado mediante lamas de madera termotratada, mientras que las longitudinales donde se concentran las aberturas y patios en han ejecutado con paneles sintéticos de base mineral y de gran formato.

Todos los pavimentos interiores, revestimientos de zonas húmedas, piscina y terrazas practicables son de piedra natural caliza con diferentes formatos y acabados superficiales. Las carpinterías exteriores se han llevado a cabo con madera laminada de las mismas características que la estructura de CLT diluyendo los límites entre cerramiento y carpinterías, al tiempo que generando una mayor armonía material.

Se han implementado sistemas bioclimáticos pasivos mediante la correcta disposición de las aberturas, generando circulaciones de aire con ventilación natural, aprovechando la sombra y frescura de la vegetación natural que rodea la edificación y con estrategias sencillas de probada eficacia en estas latitudes. Por otra parte, la vivienda aprovecha también el agua de lluvia almacenándola en una cisterna de más de 200 toneladas que lo hace casi autosuficiente en términos de agua.

Buena parte del mobiliario ha sido diseñado a medida específicamente para este proyecto. Otras piezas más contemporáneas que también se encuentran son el sofá Xamena de Jose Gandia Blasco y Ramón Esteve para Gandía Blasco o bien piezas de la colección D12 diseñada por Marià Castelló y Lorena Ruzafa para el editor Diabla Outdoor.

Share

This website uses its own and third-party cookies for its proper functioning and for analytical purposes. By clicking the Accept button, you agree to the use of these technologies and the processing of your data for these purposes.   
Privacidad