CENF · Formentera Water Sports Center

The port of La Savina is the main point of access to Formentera island. Its important geographical location makes it the border between an urban area, the Mediterranean Sea and a saltwater lake which forms part of Ses Salines Natural Park. Giving protection to the open sea, this lake has traditionally been used as a natural harbor to anchor small fishing boats. And, currently, the administration has deemed it suitable to house the CENF – Formentera Water Sports Center.

The functional program offered a duality (classrooms + offices versus workshop + dressing rooms) that has divided the volumetry into two independent parts aligning the first one with Almadrava Street and the second one with the passage of Balandra. At the intersection of both streets, the building offers an empty space with its visual permeability that incorporates the main access to the equipment. Between the two described volumes, there is a structure that provides a chill-out zone in the shadow and with its oblique geometry invites to enjoy the amazing views opening towards Estany des Peix.  

In addition to the described functional polarity, the intervention also represents a frontier where the duality of landscapes converging on this plot of almost 1000 m2 is expressed. Northeast and Northwest-oriented, the volumes seem mostly opaque, heavy and without any depth. On its south side, however, the building opens with a wide platform that unites the two containers of the program and venture a few meters into the lake as a dock. The volumes’ coronation structure  gains depth on the platform and protects the interior of the direct solar incidence.  

Through a tectonics based almost on a single material, a lightweight building has been erected, built in dry and with low environmental impact. Similar to the boathouses that traditionally were built on the island coast, wood is the material par excellence, manifested in different forms and types depending on the requirements. Thus the main structure made with CLT, has allowed to bring together structure, enclosure and coating in most of the panels of cross-laminated timber. A harmony that continues in the chosen solution of ventilated facade, where battens and coating slats are executed in pine R.3.2 taking over time a characteristic gray patina. The dock resorts to the traditional technique of wooden piles submerged below sea level, while the outer platform is suspended on a minimum foundation, prefabricated and reversible, based on surface micro-piles. 

Under bio-construction criteria, we have opted for a reduced range of materials basically of natural origin, free of PVC and other potentially harmful synthetic materials. This has turned into hygroscopic and water vapor permeable enclosures, that are energy efficient and maintain a healthy indoor environment. 

Architect : Marià Castelló   ·   Location : Almadrava 10 La Savina.  Formentera   ·   Promoter : Consell Insular de Formentera   ·   Construction Manager Architects : Lorena Ruzafa + Marià Castelló  ·  Building Engeneer : Francesc Ribas    ·   Structure Engeneer : Albert Admetlla   ·   Facilities Engeneer : Javier Colomar   ·   Health and Safety Coordinator : Jose Luis Velilla Lon   ·   Design Team : Lorena Ruzafa, Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Elena Vinyarskaya  ·  Builder : Grupo Tragsa – SEPI   ·  Subcontractors : SIDO Madera, Velima System   ·  Contributors : Salvador Pascual Olmos, Angel Martin y Baudilio Diez   ·   Project : 2015-2017   ·   Building process : 2018-2021   ·   Area : 345 m2   ·   Photography : Fragments de Paisatge   ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Design Process

Building Process

Centre d'Esports Nàutics de Formentera | CAT

El port de la Savina és l’entrada principal a l’illa de Formentera. La seva localització geogràfica li concedeix un especial interès, ja que és el límit entre una zona urbana, el mar mediterrani i un estany d’aigua salada que forma part del Parc Natural de ses Salines. La protecció a mar obert que ofereix aquest estany ha propiciat que tradicionalment s’utilitzés com a port natural on fondejar petites embarcacions de pesca i, en l’actualitat, l’administració ho hagi estimat idoni per allotjar l’escola de vela municipal així com altres dependències relacionades amb els esports nàutics.

El programa funcional oferia una dualitat (aules + oficines versus taller + vestidors) que s’ha materialitzat dividint la volumetria en dos cossos independents alineats el primer amb el carrer de s’Almadrava i el segon amb el passatge de Balandra. En la intersecció de les dues vies, l’edifici ofereix un buit la permeabilitat visual comporta també l’accés principal a l’equipament. Entre els dos volums apareix una estructura que proporciona un espai de relació a l’ombra i la geometria obliqua convida a gaudir de les excel·lents visuals que s’obren cap a l’estany des Peix.

A més de la descrita polaritat funcional, la intervenció també representa una frontera on s’expressa la dualitat de paisatges que convergeixen en aquesta parcel·la de tot just 1000 m2 de superfície. Al costat de les traces urbanes i amb orientacions N.E. i N.O., els volums es mostren en la seva major part opacs, durs i sense a penes profunditat.

En la seva vessant meridional, en canvi, l’edifici es desplega generant una àmplia tarima que uneix els dos contenidors de programa i s’endinsa uns metres a l’estany a manera de pantalà. L’estructura de coronació dels volums adquireix profunditat sobre la tarima i protegeix l’interior de la incidència solar directa.

Mitjançant una tectònica fonamentada gairebé en un sol material, s’ha erigit un edifici lleuger, construït en sec i de baix impacte ambiental. De manera similar a les casetes-varador que tradicionalment s’aixecaven al litoral de l’illa, la fusta suposa el material per excel·lència, manifestat en diferents formats i espècies, segons siguin els requeriments. Així l’estructura principal executada mitjançant CLT, ha permès que conflueixin en bona part dels panells de fusta contra-laminada estructura, tancament i acabat. Una harmonia que continua en la solució triada de façana ventilada, on llistons i lames d’acabat s’executen en pi R.3.2 prenent amb el temps una característica pàtina gris. El pantalà recorre a la tècnica tradicional de pilons de fusta submergits sota el nivell del mar, mentre que la tarima exterior es suspèn sobre una fonamentació mínima, prefabricada i reversible, basada en micro-pilots superficials.

Sota criteris de bio-construcció, s’ha optat per una reduïda paleta de materials fonamentalment d’origen natural, exempta de PVC i altres materials sintètics potencialment nocius. Això ha revertit en tancaments higroscòpics i permeables al vapor d’aigua, energèticament eficients i que mantenen un ambient interior saludable.

Centro de Deportes Náuticos de Formentera | ESP

El puerto de la Savina es la entrada principal a la isla de Formentera.  Su localización geográfica le concede un especial interés, pues es el límite entre una zona urbana,  el mar mediterráneo y un estanque de agua salada  que forma parte del Parque Natural de Ses Salines. La protección a mar abierto que ofrece este estanque ha propiciado que tradicionalmente se utilizase como puerto natural donde fondear pequeñas embarcaciones de pesca y, en la actualidad, la administración lo haya estimado idóneo para alojar la escuela de vela municipal así como otras dependencias relacionadas con los deportes náuticos. 

El programa funcional ofrecía una dualidad (aulas + oficinas versus taller + vestuarios) que se ha materializado dividiendo la volumetría en dos cuerpos independientes alineados el primero con la calle de s’Almadrava y el segundo con el pasaje de Balandra. En la intersección de ambas vías, el edificio ofrece un vacío cuya permeabilidad visual conlleva también el acceso principal al equipamiento. Entre los dos volúmenes descritos aparece una estructura que proporciona un espacio de relación a la sombra y cuya geometría oblicua invita a disfrutar de las excelentes visuales que se abren hacia el Estany des Peix.

Además de la descrita polaridad funcional, la intervención también representa una frontera donde se expresa la dualidad de paisajes que convergen en esta parcela de apenas 1000 m2 de superficie. Junto a las trazas urbanas y con orientaciones N.E. y N.O., los volúmenes se muestran en su mayor parte opacos, duros y sin a penas profundidad. 

En su vertiente meridional, en cambio, el edificio se despliega generando una amplia tarima que une los dos contenedores de programa y se adentra unos metros en el estanque a modo de pantalán. La estructura de coronación de los volúmenes adquiere profundidad sobre la tarima y protege el interior de la incidencia solar directa.

Mediante una tectónica fundamentada casi en un solo material, se ha erigido un edificio ligero, construido en seco y de bajo impacto ambiental. De modo similar a las casetas-varadero que tradicionalmente se levantaban en el litoral de la isla, la madera supone el material por excelencia, manifestado en diferentes formatos y especies, según sean los requerimientos. Así la estructura principal ejecutada mediante CLT, ha permitido que confluyan en buena parte de los paneles de madera contra-laminada estructura, cerramiento y acabado. Una harmonía que continúa en la solución elegida de fachada ventilada, donde rastreles y lamas de acabado se ejecutan en pino R.3.2 tomando con el tiempo una característica pátina gris. El pantalán recurre a la técnica tradicional de pilotes de madera sumergidos bajo el nivel del mar,  mientras que la tarima exterior se suspende sobre una cimentación mínima, prefabricada y reversible, basada en micro-pilotes superficiales.

Bajo criterios de bio-construcción, se ha optado por una reducida paleta de materiales fundamentalmente de origen natural, exenta de PVC y otros materiales sintéticos potencialmente nocivos. Esto ha revertido en cerramientos higroscópicos y permeables al vapor de agua, energéticamente eficientes y que mantienen un ambiente interior saludable.

Share

This website uses its own and third-party cookies for its proper functioning and for analytical purposes. By clicking the Accept button, you agree to the use of these technologies and the processing of your data for these purposes.   
Privacidad