Torre des Pi des Català

The ‘Pi des Català’ Tower is one of the four defensive towers on the coast of  Formentera island. They were built between 1762 and 1763 and were used for defensive purposes and mainly for surveillance up to 1867.It is a building with a circular sole of 12,56 meters of outside diameter in the base. It has frustoconical geometry and is organized in three levels. The ground floor includes a powder keg (1) and a larger room (2) with the original staircase made of stone (3) which communicated with the main room (4) and disappeared when a hole (5) was made and used as a door during the 20th  century. The first floor has the original access door (6), raised from the ground level for defense reasons and protected by a ‘matacán’ (7) and a vertical duct (8). Originally, these two elements were guarded by a small construction (9) which only left its traces on the pavement level. The platform is accessed by a spiral staircase (10).


In order to ensure the overall integrity of the monument, as well as its character and identity, the intervention completed in 2016 has been very selective and punctual, involving only the parts that jeopardised the life of the building most of all. With this aim in view, the preference was given to the limited palette of original materials and chronological and constructive genuinity of implemtation.


Taking advantage of the existing hole in the east zone of the ground floor, a door was installed there(5), that allows this tower to be the only one on the whole island that can be entered by visitors.

Although most of the materials used in the restoration are very similar to the originals, their implementation has clearly demonstrated the chronological differences between the original substrate and the intervention process. In this way, the local sandstone ashlar (mares) does not hide its precise geometry unchanged nor are located in the original plane, still free from the erosion with which time has shaped the pieces that have been maintained until today.

For carpentry and other protection elements that did not exist at the time of the original construction, other materials such as Corten steel have been used and have been placed using dry construction to emphasize even more its contemporary and probably ephemeral character.

On the platform of the deck were removed shrubs and other vegetation that compromised the watertightness. Also at this higher level, it was wanted to manifest the footprint of the old “garita” that protected the access to deck and from which the “matacan” could be used.

 

«Verdaderamente, entre el acto de entrar y el de salir atravesando la arquitectura ya no somos los mismos. Lo allí vivido nos ocupa y es en la suma de esas mínimas cesiones mutuas donde se fabrica cada habitante y donde la arquitectura se vuelve intemporal.«

Citando a Santiago de Molina en «Hambre de arquitectura: Necesidad y práctica de lo cotidiano» DE MOLINA, Santiago. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2016. p. 30.

1:50 Concrete Model from the exhibition «Architecture Fragments» 

Concrete Artwork from the exhibition «Architecture Fragments» 

Location : Migjorn beach. Formentera   ·   Promoter : Consell Insular de Formentera   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Francesc Ribas Tur    ·   Structure : Ferran Juan Nicolau   ·   Archaeological follow-up : María José Escandell   ·   Collaborators : Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Sonia Iben-Jellal, Jaume Escandell, Javier Colomar y Ferran Bonet   ·  Builder : Refoart S.L.    ·   Project : 2009-2015   ·   End of work : 2016   ·   Area : 232,92 m   ·   Photography : Marià Castelló Martínez   ·   Instagram : @mcastello_arch

Planimetry

Constructive Process

Torre des Pi des Català | CAT

La Torre des Pi des Català és una de les quatre torres de defensa que hi ha a la costa de l’illa de Formentera, construïdes entre 1762 i 1763 en els emplaçaments que va determinar el llavors capità general de les Illes Balears, Francesc de Paula Bucarelli i Ursúa , amb projecte de l’enginyer militar José García Martínez. Totes aquestes edificacions es van usar amb finalitats defensives i principalment de vigilància fins a 1867.
 
Es tracta d’un edifici de planta circular de 12,56 metres de diàmetre exterior a la base, geometria troncocònica i organitzat en tres nivells. La planta baixa consta d’un polvorí (1) i un espai més ampli (2) on es trobava l’escala de pedra original (3) que comunicava amb l’estança principal (4) i que va desaparèixer quan se li va practicar un esvoranc (5) a manera de porta durant el segle XX. A la primera planta se situa la porta d’accés original (6), elevada del nivell de terra per qüestions defensives i protegida per un matacà (7) i per un conducte vertical (8). Originalment aquests dos elements estaven protegits per una garita (9) de la qual només queda el rastre a nivell de paviment. L’accés a la plataforma es produeix a través d’una escala de cargol (10).
 
Per garantir la integritat global del monument, així com el seu caràcter i identitat, la intervenció finalitzada en 2016 ha estat molt selectiva i puntual, actuant tan sols en aquelles parts que comprometien més la vida de l’edifici. Per aconseguir-ho, s’ha fet ús de la reduïda paleta de materials original, i d’una posada en obra sincera des del punt de vista cronològic i constructiu.

Aprofitant l’esvoranc practicat de manera fortuïta a mitjans del segle XX a la zona Est de la planta baixa, s’ha habilitat una porta (5) que permet que aquesta sigui l’única torre visitable per l’interior de tota l’illa.

Encara que la majoria dels materials utilitzats en la restauració siguin molt semblants als originals, la seva posada en obra ha volgut manifestar amb claredat les diferències cronològiques entre el substrat original i la matèria aportada durant el procés de la intervenció. D’aquesta manera, els carreus de pedra sorrenca local (marès) no oculten la seva precisa geometria inalterada ni estar ubicats en el pla original, lliures encara de l’erosió amb que el temps ha modelat les peces que s’han mantingut fins a l’actualitat.

Per a les fusteries i altres elements de protecció que no existien en el moment de la construcció original, s’han utilitzat altres materials com l’acer corten que s’han col·locat en obra en sec per emfatitzar encara més el seu caràcter contemporani i probablement efímer.

A la plataforma de coberta es van eliminar els arbustos i altra vegetació que comprometien l’estanquitat de la coberta. També en aquest nivell s’ha volgut manifestar l’empremta de l’antiga garita que protegia l’accés a coberta i des de la qual es feia ús del matacà.

Torre des Pi des Català | ESP

La Torre des Pi des Català es una de las cuatro torres de defensa que existen en la costa de la isla de Formentera, construídas entre 1762 y 1763 en los emplazamientos que determinó el entonces capitán general de las Islas Baleares, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, con proyecto del ingeniero militar José García Martínez. Todas estas edificaciones se usaron con finalidades defensivas y principalmente de vigilancia hasta 1867.

Se trata de un edificio de planta circular de 12,56 metros de diámetro exterior en la base, geometría troncocónica y organizado en tres niveles. La planta baja consta de un polvorín (1) y un espacio más amplio (2) donde se encontraba la escalera de piedra original (3) que comunicaba con la estancia principal (4) y que desapareció cuando se le practicó un boquete (5) a modo de puerta durante el siglo XX. En la primera planta se sitúa la puerta de acceso original (6), elevada del nivel de tierra por cuestiones defensivas y protegida por un matacán (7) y por un conducto vertical (8). Originalmente estos dos elementos estaban resguardados por una garita (9) de la cual sólo queda el rastro a nivel de pavimento. El acceso a la plataforma se produce a través de una escalera de caracol (10).

Para garantizar la integridad global del monumento, así como su carácter e identidad, la intervención finalizada en 2016 ha sido muy selectiva y puntual, actuando tan sólo en aquellas partes que comprometían más la vida del edificio. Para conseguirlo, se ha hecho uso de la reducida paleta de materiales original, y de una puesta en obra sincera desde el punto de vista cronológico y constructivo.

Aprovechando el boquete practicado de manera fortuïta a mediados del siglo XX en la zona Este de la planta baja, se ha habilitado una puerta (5) que permite que ésta sea la única torre visitable por el interior de toda la isla.

Aunque la mayoría de los materiales utilizados en la restauración sean muy semejantes a los originales, su puesta en obra ha querido manifestar con claridad las diferencias cronológicas entre el sustrato original y la materia aportada durante el proceso de la intervención. De este modo, los sillares de piedra arenisca local (marès) no ocultan su precisa geometría inalterada ni estar ubicados en el plano original, libres aún de la erosión con que el tiempo ha modelado las piezas que se han mantenido hasta la actualidad.

Para las carpinterías y otros elementos de protección que no existían en el momento de la construcción original, se han utilizado otros materiales como el acero corten que se han colocado en obra en seco para enfatizar aún más su carácter contemporáneo y probablemente efímero.

En la plataforma de cubierta se eliminaron los arbustos y demás vegetación que comprometían la estanqueidad de la cubierta. También en este nivel se ha querido manifestar la huella de la antigua garita que protegía el acceso a cubierta y desde la cual se hacía uso del matacán.

Share

This website uses its own and third-party cookies for its proper functioning and for analytical purposes. By clicking the Accept button, you agree to the use of these technologies and the processing of your data for these purposes.   
Privacidad