Marià Castelló · Architecture

Ca l’Amo

Ca l'Amo. A house in Sant Mateu, Ibiza

Ca l’Amo is a plot of 42,385 m2 located at the north end of the San Mateo plain on the island of Ibiza. In it there is an area of pronounced topography and fanned by stone walls that generate an iconic landscape of the countryside of Ibiza. Over time and the progressive abandonment of agricultural activities, the terraces have been ambushed and today it is a forest area where mainly pine and juniper coexist.

The intervention has been located taking advantage of the last of the terraces, between two existing dry stone walls and on the border between the rugged part of the plot and a flat and low area to the south west. This pre-existence in the territory has conditioned the disposition of the functional program and the adjacent free spaces, concentrating the intervention on it and leaving the rest in its natural state, unaltered.

The house has been organized in five clearly differentiated volumes, generating between them spaces of relation, services, visual connection with the outside and ventilation. The first three volumes house the program for a large family with an intense social activity. The fourth volume is intended for a large area of outer shade, while the fifth houses an annex with independent access for guests. Between the fourth and fifth volume is the pool and the main leisure and relationship area. The length of the five volumes is conditioned by the depth of the terrace on which the dwelling sits, which helps to integrate the intervention into the landscape.

For the materialization, dry construction systems have been chosen, with a widespread presence of wood and breathable and healthy solutions. The structure of panels of counter-laminated wood (CLT) has been left visible inside, concentrating on a single constructive element the structure, enclosure and finishing. An attitude of constructive sincerity, but that generates at the same time comfort and environmental warmth.

All the facades are ventilated and breathable, with two differentiated solutions manifesting their finish: the transverse, opaque and in contact with the dry stone walls that make earth containment have been finished by means of slats of thermo-treated wood, while the longitudinal ones where the openings and patios are concentrated have been executed with synthetic mineral-based panels of large format.

All interior pavements, wetland coverings, pool and practicable terraces are made of natural limestone with different formats and surface finishes. The exterior carpentry has been carried out with laminated wood of the same characteristics as the CLT structure, diluting the boundaries between enclosure and carpentry, while generating greater material harmony.

Passive bioclimatic systems have been implemented through the correct arrangement of the openings, generating air circulation with natural ventilation, taking advantage of the shade and freshness of the natural vegetation that surrounds the building and with simple strategies of proven effectiveness in these latitudes. On the other hand, the house also uses rainwater by storing it in a cistern of more than 200 tons that makes it almost self-sufficient in terms of water.

Much of the furniture has been custom designed specifically for this project. Other pieces that are also found are the Xamena sofa by Jose Gandia Blasco and Ramón Esteve for Gandía Blasco or pieces from the D12 Collection designed by Marià Castelló and Lorena Ruzafa for the editor Diabla Outdoor.

Architect : Marià Castelló   ·   Location : Sant Mateu d’Aubarca.  Ibiza   ·   Promoter : Private   ·   Construction Manager Architects : Lorena Ruzafa + Marià Castelló  ·  Building Engeneer : Jose Luis Velilla Lon    ·   Structure Engeneer : Miguel Rodríguez-Nevado   ·   Facilities Engeneer : Javier Colomar   ·   Health and Safety Coordinator : Jose Luis Velilla Lon   ·   Design Team : Lorena Ruzafa, Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Elena Vinyarskaya  ·  Builder : M+M Proyectos e Interiorismo   ·  Subcontractors : Velima System   ·    Project : 2013-2017   ·   Building process : 2017-2020   ·   Area : 332 m2   ·   Photography : Marià Castelló Martínez ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Building Process

Ca l'Amo. Habitatge a Sant Mateu. Eivissa | CAT

Ca l’Amo és una parcel·la de 42.385 m2 ubicada en l’extrem nord del Pla de Sant Mateu a l’illa d’Eivissa. En ella es troba una zona de topografia pronunciada i abancalada mitjançant murs de pedra que generen un paisatge icònic del camp d’Eivissa. Amb el temps i l’abandonament progressiu de les activitats agrícoles, les feixes s’han emboscat i avui és una zona forestal on conviuen principalment pins i savines.
 
La intervenció s’ha ubicat aprofitant la última de les feixes, entre dos murs de pedra seca existents i en el límit entre la part accidentada de la parcel·la i una zona plana i baixa al sud oest. Aquesta pre-existència en el territori ha condicionat la disposició del programa funcional i dels espais lliures adjacents, concentrant la intervenció en ella i deixant la resta en el seu estat natural, inalterat.
 
L’habitatge s’ha organitzat en cinc volums clarament diferenciats, generant entre ells espais de relació, serveis, connexió visual amb l’exterior i ventilació. Els tres primers volums allotgen el programa per a una família gran amb una intensa activitat social. El quart volum es destina a una àmplia zona d’ombra exterior, mentre que el cinquè alberga un annexe amb accés independent per a convidats. Entre el quart i el cinquè volum es troba la piscina i la principal zona d’oci i relació. La longitud dels cinc volums ve condicionada per la profunditat de la feixa en la qual s’assenta l’habitatge, fet que ajuda a integrar la intervenció en el paisatge.
 
Per a la materialització s’ha optat per sistemes constructius en sec, amb una presència generalitzada de la fusta i de solucions transpirables i saludables. L’estructura de panells de fusta contra-laminada (CLT) s’ha deixat vista a l’interior, concentrant en un sol element constructiu estructura, tancament i acabat. Una actitud de sinceritat constructiva, però que alhora genera confort i calidesa ambiental. 
https://en.diablaoutdoor.com/collections/maria-castelloTotes les façanes són ventilades i transpirables, manifestant el seu acabat dues solucions diferenciades: les transversals, opaques i en contacte amb els murs de pedra seca que fan de contenció s’han acabat mitjançant lames de fusta termotractada, mentre que les longitudinals on es concentren les obertures i patis s’han acabat mitjançant panells sintètics de base mineral i de gran format.
 
Tots els paviments interiors, revestiments de zones humides, piscina i terraces practicables són de pedra natural caliça amb diferents formats i acabats superficials. Les fusteries exteriors s’han portat a terme amb fusta laminada de les mateixes característiques que l’estructura de CLT diluint els límits entre tancament i fusteries, alhora que generant una major harmonia. 
 
S’han implementat sistemes bioclimàtics passius mitjançant la correcta disposició de les obertures, generant circulacions d’aire amb ventilació natural, aprofitant l’ombra i frescor de la vegetació natural que envolta l’edificació i amb estrategies senzilles de provada eficàcia en aquestes latituds. D’altra banda, l’habitatge aprofita també l’aigua de pluja emmagatzemant-la en una cisterna de més de 200 tones que el fa gairebé autosuficent en termes d’aigua.
 
Bona part del mobiliari ha estat dissenyat a mesura específicament per a aquest projecte. Altres peces més contemporànies que també s’hi troben són el sofà Xamena de Jose Gandia Blasco i Ramón Esteve per a Gandía Blasco o bé peces de la col.lecció D12 dissenyada per Marià Castelló y Lorena Ruzafa per a l’editor Diabla Outdoor.
 

Ca l'Amo. Vivienda en San Mateo. Ibiza | ESP

Ca l’Amo es una parcela de 42.385 m2 ubicada en el extremo norte de la planicie de San Mateo en la isla de Ibiza. En ella se encuentra una zona de topografía pronunciada y abancalada mediante muros de piedra que generan un paisaje icónico del campo de Ibiza. Con el tiempo y el abandono progresivo de las actividades agrícolas, los bancales se han emboscado y hoy es una zona forestal donde conviven principalmente pinos y sabinas.

La intervención se ha ubicado aprovechando el último de los bancales, entre dos muros de piedra seca existentes y en el límite entre la parte accidentada de la parcela y una zona plana y baja al sur oeste. Esta pre-existencia en el territorio ha condicionado la disposición del programa funcional y de los espacios libres adyacentes, concentrándose la intervención en ella y dejando el resto en su estado natural, inalterado.

La vivienda se ha organizado en cinco volúmenes claramente diferenciados, generando entre ellos espacios de relación, servicios, conexión visual con el exterior y ventilación. Los tres primeros volúmenes albergan el programa para una familia grande con una intensa actividad social. El cuarto volumen se destina a una amplia zona de sombra exterior, mientras que el quinto alberga un anexo con acceso independiente para invitados. Entre el cuarto y el quinto volumen se encuentra la piscina y la principal zona de ocio y relación. La longitud de los cinco volúmenes viene condicionada por la profundidad del bancal en el que se asienta la vivienda, lo que ayuda a integrar la intervención en el paisaje.

Para la materialización se ha optado por sistemas constructivos en seco, con una presencia generalizada de la madera y de soluciones transpirables y saludables. La estructura de paneles de madera contra-laminada (CLT) se ha dejado vista en el interior, concentrándose en un solo elemento constructivo estructura, cerramiento y acabado. Una actitud de sinceridad constructiva, pero que a la vez genera confort y calidez ambiental.

Todas las fachadas son ventiladas y transpirables, manifestando su acabado dos soluciones diferenciadas: las transversales, opacas y en contacto con los muros de piedra seca que hacen de contención se han terminado mediante lamas de madera termotratada, mientras que las longitudinales donde se concentran las aberturas y patios en han ejecutado con paneles sintéticos de base mineral y de gran formato.

Todos los pavimentos interiores, revestimientos de zonas húmedas, piscina y terrazas practicables son de piedra natural caliza con diferentes formatos y acabados superficiales. Las carpinterías exteriores se han llevado a cabo con madera laminada de las mismas características que la estructura de CLT diluyendo los límites entre cerramiento y carpinterías, al tiempo que generando una mayor armonía material.

Se han implementado sistemas bioclimáticos pasivos mediante la correcta disposición de las aberturas, generando circulaciones de aire con ventilación natural, aprovechando la sombra y frescura de la vegetación natural que rodea la edificación y con estrategias sencillas de probada eficacia en estas latitudes. Por otra parte, la vivienda aprovecha también el agua de lluvia almacenándola en una cisterna de más de 200 toneladas que lo hace casi autosuficiente en términos de agua.

Buena parte del mobiliario ha sido diseñado a medida específicamente para este proyecto. Otras piezas más contemporáneas que también se encuentran son el sofá Xamena de Jose Gandia Blasco y Ramón Esteve para Gandía Blasco o bien piezas de la colección D12 diseñada por Marià Castelló y Lorena Ruzafa para el editor Diabla Outdoor.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Fragments d’Arquitectura

Architecture Fragments

Architecture Fragments is a project that was born tangent to the borders between different plastic arts, especially drawing, photography, painting, sculpture and architecture.

Concrete paintings, plaster projections or dreamlike architectures.

The works that make up this sample have been carried out between 2019 and 2020, paying tribute to the historical and contemporary architectural heritage of the island of Formentera. The result are pieces full of nuances and with great material uniformity, which enhances the duality necessary to conceive Architecture: hollow and full, inside and outside, light and shadow …

The daily tools for the practice of Architecture are put at the service of an artistic project that shows the entrails of wonderful buildings. Sections, plans and other projections intertwine to explain extraordinary relationships that are hidden from the naked eye.

Many of the pieces refer to buildings in which the Marià Castelló architecture studio has intervened and of which they have a deep knowledge.

Most of the works are executed with a single material to emphasize the harmony of the reference architectures. Mainly it is concrete and plaster. Mortars of different compositions made with​ locally extracted or recycled aggregates, rainwater and other elements with a low environmental footprint.

Many of the pieces are inscribed in the 20x5x20 cm format, a module that would allow the construction of larger-scale structures and landscapes thanks to their juxtaposition.

The laborious task involved in reaching the pieces for this exhibition has been possible thanks to the invaluable help, criteria and determination of the architect Lorena Ruzafa Tur, the conviction in the project of the cultural promoter Manolo Oya and the unconditional support of the artist Elena Vinyarskaya.

Some of the pieces in the exhibition are for sale. If you wish to obtain the updated list of those available as well as the price, please write to mcastello@m-ar.net

"Ajuntament Vell" Exhibition Gallery. August 17th - 19th 2020

Temporary Exhibition at Es Pujol de s'Era

Design Process

Architect : Marià Castelló   ·   Location :  Formentera   ·   Promoter : Marià Castelló   ·   Contributors : Lorena Ruzafa, Manolo Oya and Elena Vinayarskaya    ·  Builder : Marià Castelló & Lorena Ruzafa    ·   Project : 2019-2020   ·   Building process : 2019-2020   ·   Area : 1,28 m2   ·   Photography : Marià Castelló

Fragments d'Arquitectura | CAT

Fragments d’Arquitectura és un projecte que neix tangent a les fronteres entre diferents arts plàstiques, en especial del dibuix, la fotografia, la pintura, l’escultura i l’arquitectura.

 Pintures de formigó, projeccions de guix ó arquitectures oníriques.

 Les obres que formen aquesta mostra han estat realitzades entre 2019 i 2020, rendint tribut al patrimoni arquitectònic històric i contemporani de l’illa de Formentera. El resultat són peces plenes de matisos i amb una gran uniformitat material, que potencia la dualitat necessària per a concebre Arquitectura: buit i ple, dins i fora, llum i ombra…

Les eines quotidianes per a la pràctica de l’Arquitectura es posen al servei d’un projecte artístic que mostra les entranyes d’edificis meravellosos. Seccions, plantes i altres projeccions s’entrellacen per a explicar relacions extraordinàries que a simple vista queden ocultes.

Bona part de les peces fan referència a edificis en els quals l’estudi d’arquitectura de Marià Castelló ha intervingut i dels quals se’n té un coneixement profund.

La major part de les obres estan executades amb un sol material per a emfatitzar l’harmonia de les arquitectures de referència. Fonamentalment es tracta de formigó i de guix. Unes argamasses de diferents composicions en les quals primen els àrids d’extracció local ó reciclats, l’aigua de pluja i altres elements de baixa empremta ambiental.

Moltes de les peces s’inscriuen en el format 20x5x20 cm., un mòdul que permetria construir estructures i paisatges de major escala gràcies a la seva juxtaposició.

 La laboriosa tasca que implica arribar fins les peces d’aquesta mostra no hagués estat possible sense l’inestimable ajuda, criteri i determinació de l’arquitecta Lorena Ruzafa Tur, la convicció en el projecte del promotor cultural Manolo Oya i el suport incondicional de l’artista Elena Vinyarskaya.

Algunes de les peces de l’exposició estan a la venda. Per obtenir la llista actualitzada de les disponibles així com el preu, si us plau escrigui a mcastello@m-ar.net

Fragmentos de Arquitectura | ESP

Fragmentos de Arquitectura es un proyecto que nace tangente a las fronteras entre diferentes artes plásticas, en especial del dibujo, la fotografía, la pintura, la escultura y la arquitectura.

Pinturas de hormigón, proyecciones de yeso ó arquitecturas oníricas.

Las obras que forman esta muestra han sido realizadas entre 2019 y 2020, rindiendo tributo al patrimonio arquitectónico histórico y contemporáneo de la isla de Formentera. El resultado son piezas llenas de matices y con una gran uniformidad material, que potencia la dualidad necesaria para concebir Arquitectura: vacío y lleno, dentro y fuera, luz y sombra …

Las herramientas cotidianas para la práctica de la Arquitectura se ponen al servicio de un proyecto artístico que muestra las entrañas de edificios maravillosos. Secciones, plantas y otras proyecciones se entrelazan para explicar relaciones extraordinarias que a simple vista quedan ocultas.

Buena parte de las piezas hacen referencia a edificios en los que el estudio de arquitectura de Marià Castelló ha intervenido y de los que se tiene un conocimiento profundo.

La mayor parte de las obras están ejecutadas con un solo material para enfatizar la armonía de las arquitecturas de referencia. Fundamentalmente se trata de hormigón y de yeso. Unas argamasas de diferentes composiciones en las que priman los áridos de extracción local ó reciclados, el agua de lluvia y otros elementos de baja huella ambiental.

Muchas de las piezas se inscriben en el formato 20x5x20 cm., un módulo que permitiría construir estructuras y paisajes de mayor escala gracias a su yuxtaposición.

La laboriosa tarea que implica llegar hasta las piezas de esta muestra no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda, criterio y determinación de la arquitecta Lorena Ruzafa Tur, la convicción en el proyecto del promotor cultural Manolo Oya y el apoyo incondicional de la artista Elena Vinyarskaya.

Algunas de las piezas de la exposición están a la venta. Si desea obtener la lista actualizada de las disponibles así como el precio, por favor escriba a mcastello@m-ar.net

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

CENF · Formentera Water Sports Center

CENF · Formentera Water Sports Center

The port of La Savina is the main point of access to Formentera island. Its important geographical location makes it the border between an urban area, the Mediterranean Sea and a saltwater lake which forms part of Ses Salines Natural Park. Giving protection to the open sea, this lake has traditionally been used as a natural harbor to anchor small fishing boats. And, currently, the administration has deemed it suitable to house the CENF – Formentera Water Sports Center.

The functional program offered a duality (classrooms + offices versus workshop + dressing rooms) that has divided the volumetry into two independent parts aligning the first one with Almadrava Street and the second one with the passage of Balandra. At the intersection of both streets, the building offers an empty space with its visual permeability that incorporates the main access to the equipment. Between the two described volumes, there is a structure that provides a chill-out zone in the shadow and with its oblique geometry invites to enjoy the amazing views opening towards Estany des Peix.  

In addition to the described functional polarity, the intervention also represents a frontier where the duality of landscapes converging on this plot of almost 1000 m2 is expressed. Northeast and Northwest-oriented, the volumes seem mostly opaque, heavy and without any depth. On its south side, however, the building opens with a wide platform that unites the two containers of the program and venture a few meters into the lake as a dock. The volumes’ coronation structure  gains depth on the platform and protects the interior of the direct solar incidence. 

Through a tectonics based almost on a single material, a lightweight building has been erected, built in dry and with low environmental impact. Similar to the boathouses that traditionally were built on the island coast, wood is the material par excellence, manifested in different forms and types depending on the requirements. Thus the main structure made with CLT, has allowed to bring together structure, enclosure and coating in most of the panels of cross-laminated timber. A harmony that continues in the chosen solution of ventilated facade, where battens and coating slats are executed in pine R.3.2 taking over time a characteristic gray patina. The dock resorts to the traditional technique of wooden piles submerged below sea level, while the outer platform is suspended on a minimum foundation, prefabricated and reversible, based on surface micro-piles. 

Under bio-construction criteria, we have opted for a reduced range of materials basically of natural origin, free of PVC and other potentially harmful synthetic materials. This has turned into hygroscopic and water vapor permeable enclosures, that are energy efficient and maintain a healthy indoor environment. 

Architect : Marià Castelló   ·   Location : Almadrava 10 La Savina.  Formentera   ·   Promoter : Consell Insular de Formentera   ·   Construction Manager Architects : Lorena Ruzafa + Marià Castelló  ·  Building Engeneer : Francesc Ribas    ·   Structure Engeneer : Albert Admetlla   ·   Facilities Engeneer : Javier Colomar   ·   Health and Safety Coordinator : Jose Luis Velilla Lon   ·   Design Team : Lorena Ruzafa, Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Elena Vinyarskaya  ·  Builder : Grupo Tragsa – SEPI   ·  Subcontractors : SIDO Madera, Velima System   ·  Contributors : Salvador Pascual Olmos, Angel Martin y Baudilio Diez   ·   Project : 2015-2017   ·   Building process : 2018-2019   ·   Area : 345 m2   ·   Photography : Marià Castelló   ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Design Process

Building Process

Centre d'Esports Nàutics de Formentera | CAT

El port de la Savina és l’entrada principal a l’illa de Formentera. La seva localització geogràfica li concedeix un especial interès, ja que és el límit entre una zona urbana, el mar mediterrani i un estany d’aigua salada que forma part del Parc Natural de ses Salines. La protecció a mar obert que ofereix aquest estany ha propiciat que tradicionalment s’utilitzés com a port natural on fondejar petites embarcacions de pesca i, en l’actualitat, l’administració ho hagi estimat idoni per allotjar l’escola de vela municipal així com altres dependències relacionades amb els esports nàutics.

El programa funcional oferia una dualitat (aules + oficines versus taller + vestidors) que s’ha materialitzat dividint la volumetria en dos cossos independents alineats el primer amb el carrer de s’Almadrava i el segon amb el passatge de Balandra. En la intersecció de les dues vies, l’edifici ofereix un buit la permeabilitat visual comporta també l’accés principal a l’equipament. Entre els dos volums apareix una estructura que proporciona un espai de relació a l’ombra i la geometria obliqua convida a gaudir de les excel·lents visuals que s’obren cap a l’estany des Peix.

A més de la descrita polaritat funcional, la intervenció també representa una frontera on s’expressa la dualitat de paisatges que convergeixen en aquesta parcel·la de tot just 1000 m2 de superfície. Al costat de les traces urbanes i amb orientacions N.E. i N.O., els volums es mostren en la seva major part opacs, durs i sense a penes profunditat.

En la seva vessant meridional, en canvi, l’edifici es desplega generant una àmplia tarima que uneix els dos contenidors de programa i s’endinsa uns metres a l’estany a manera de pantalà. L’estructura de coronació dels volums adquireix profunditat sobre la tarima i protegeix l’interior de la incidència solar directa.

Mitjançant una tectònica fonamentada gairebé en un sol material, s’ha erigit un edifici lleuger, construït en sec i de baix impacte ambiental. De manera similar a les casetes-varador que tradicionalment s’aixecaven al litoral de l’illa, la fusta suposa el material per excel·lència, manifestat en diferents formats i espècies, segons siguin els requeriments. Així l’estructura principal executada mitjançant CLT, ha permès que conflueixin en bona part dels panells de fusta contra-laminada estructura, tancament i acabat. Una harmonia que continua en la solució triada de façana ventilada, on llistons i lames d’acabat s’executen en pi R.3.2 prenent amb el temps una característica pàtina gris. El pantalà recorre a la tècnica tradicional de pilons de fusta submergits sota el nivell del mar, mentre que la tarima exterior es suspèn sobre una fonamentació mínima, prefabricada i reversible, basada en micro-pilots superficials.

Sota criteris de bio-construcció, s’ha optat per una reduïda paleta de materials fonamentalment d’origen natural, exempta de PVC i altres materials sintètics potencialment nocius. Això ha revertit en tancaments higroscòpics i permeables al vapor d’aigua, energèticament eficients i que mantenen un ambient interior saludable.

Centro de Deportes Náuticos de Formentera | ESP

El puerto de la Savina es la entrada principal a la isla de Formentera.  Su localización geográfica le concede un especial interés, pues es el límite entre una zona urbana,  el mar mediterráneo y un estanque de agua salada  que forma parte del Parque Natural de Ses Salines. La protección a mar abierto que ofrece este estanque ha propiciado que tradicionalmente se utilizase como puerto natural donde fondear pequeñas embarcaciones de pesca y, en la actualidad, la administración lo haya estimado idóneo para alojar la escuela de vela municipal así como otras dependencias relacionadas con los deportes náuticos. 

El programa funcional ofrecía una dualidad (aulas + oficinas versus taller + vestuarios) que se ha materializado dividiendo la volumetría en dos cuerpos independientes alineados el primero con la calle de s’Almadrava y el segundo con el pasaje de Balandra. En la intersección de ambas vías, el edificio ofrece un vacío cuya permeabilidad visual conlleva también el acceso principal al equipamiento. Entre los dos volúmenes descritos aparece una estructura que proporciona un espacio de relación a la sombra y cuya geometría oblicua invita a disfrutar de las excelentes visuales que se abren hacia el Estany des Peix.

Además de la descrita polaridad funcional, la intervención también representa una frontera donde se expresa la dualidad de paisajes que convergen en esta parcela de apenas 1000 m2 de superficie. Junto a las trazas urbanas y con orientaciones N.E. y N.O., los volúmenes se muestran en su mayor parte opacos, duros y sin a penas profundidad. 

En su vertiente meridional, en cambio, el edificio se despliega generando una amplia tarima que une los dos contenedores de programa y se adentra unos metros en el estanque a modo de pantalán. La estructura de coronación de los volúmenes adquiere profundidad sobre la tarima y protege el interior de la incidencia solar directa.

Mediante una tectónica fundamentada casi en un solo material, se ha erigido un edificio ligero, construido en seco y de bajo impacto ambiental. De modo similar a las casetas-varadero que tradicionalmente se levantaban en el litoral de la isla, la madera supone el material por excelencia, manifestado en diferentes formatos y especies, según sean los requerimientos. Así la estructura principal ejecutada mediante CLT, ha permitido que confluyan en buena parte de los paneles de madera contra-laminada estructura, cerramiento y acabado. Una harmonía que continúa en la solución elegida de fachada ventilada, donde rastreles y lamas de acabado se ejecutan en pino R.3.2 tomando con el tiempo una característica pátina gris. El pantalán recurre a la técnica tradicional de pilotes de madera sumergidos bajo el nivel del mar,  mientras que la tarima exterior se suspende sobre una cimentación mínima, prefabricada y reversible, basada en micro-pilotes superficiales.

Bajo criterios de bio-construcción, se ha optado por una reducida paleta de materiales fundamentalmente de origen natural, exenta de PVC y otros materiales sintéticos potencialmente nocivos. Esto ha revertido en cerramientos higroscópicos y permeables al vapor de agua, energéticamente eficientes y que mantienen un ambiente interior saludable.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

D12 Collection

Our studio has developed a collection of framework structures, accessories and complementary items for diabla, a new brand of outdoor furniture from gandiablasco . 

D12 includes simple and straightforward pieces supporting different elements and conceived for practical ends: shelves,  hangers, and tables.
 
The pieces in the D12 collection came about from elements that were originally created for the Bosc d’en Pep Ferrer project on the island of Formentera. All products feature a thin rod section of 12mm diameter, which also provides the collection with its name, while their singular aesthetic offers a number of practical and creative uses that they can be put to. 
An example is the side table to which a basket can be attached with handles, while the hangers can also be used outdoors to store towels. 
 

 

All pieces in the D12 collection can be used either indoors, or in more challenging climate conditions, while a large range of colors, including white, pink, red, light grey, anthracite, olive green, mustard, dark blue, sand, and bronze, ensures they are easy to combine with any space they are put into.

Please visit Diabla Outdoor’s website if you’re interested in purchase any of the pieces or about more details:

www.diablaoutdoor.com 

D12 Side Table

This is the portable side table from our D12 collection, made with a thin 12 mm steel rod, a technical detail that gives the series its name. Its minimal design, composed of lines that jut out in multiple directions, was conceived by architect Marià Castelló. 

On its surface, you can rest books or a small tray, so it is a perfect piece to place next to a sofa, an armchair or a lounger. In addition, thanks to its upper handle, it can be easily transported. 

All elements of the D12 collection are suitable for indoor and outdoor environments, so this auxiliary table can be used both inside and outside the home.

In a lounge area, a reading corner, next to the bed…This piece can have many uses.

The D12 collection is perfect to create an environment with elements that share the same aesthetic. Don’t forget to take a look at the racks or the matching shelves.

Please visit Diabla Outdoor’s website if you’re interested in purchase any of the pieces or about more details:

www.diablaoutdoor.com 

 

 

D12 Shelves

D12 is like a collection of structures. Basic and direct lines conceived with a function. This is the D12 wall shelf, a piece with a simple and sinuous silhouette that serves as a shelf, made with thin 12 mm steel rod, a technical detail that gives the series its name. Because of its minimal character, it can be used as an ethereal element that mimics its environment, but also as a powerful colour accent, thanks to the wide and bright range of tones in which it is available.

Designed by architect Marià Castelló, these pieces came to be as details designed for the Bosc d’en Pep Ferrer project on the island of Formentera. A project with a strong character for which the architect conceived a whole collection of accessories, which also includes two racks and two tables.

All elements of the D12 collection are suitable for indoor and outdoor environments, so these shelves can be placed both inside and outside the home.

It is a design that works very well in mural compositions with several models, either in a single color or taking advantage of the wide range of tones in which it is available. Whatever your choice, it will stay harmonious because all Diabla colors are designed to work well together.

Please visit Diabla Outdoor’s website if you’re interested in purchase any of the pieces or about more details:

www.diablaoutdoor.com 

D12 High and Low Rack

These are the racks from our D12 collection, available in two sizes: high, for coats or towels, and low, for bags, garments or smaller objects. 

Designed by architect Marià Castelló, these pieces came to be as details designed for the Bosc d’en Pep Ferrer project on the island of Formentera. A house of strong character for which the architect conceived a whole collection of accessories, which also includes shelves and two tables.

Elaborated with thin 12 mm in diameter steel rod, a technical detail that gives the collection its name, D12 pieces are a collection of structures: basic and direct lines conceived with a function. 

The brief figure of these racks, with lines that point to multiple directions, means they can be used as minimal and ethereal elements that mimic the environment or, just the opposite: as a powerful accent of color due, thanks to the wide and bright range of tones in which it is available.

All elements of the D12 collection are suitable for indoor and outdoor environments, therefore, for example, the high rack may also be used to hang pool towels. All of the pieces can have many uses. The low rack can be used for handbags or hats, but also to hang a bike or motorbike helmet, gloves, etc.

 

Please visit Diabla Outdoor’s website if you’re interested in purchase any of the pieces or about more details:

www.diablaoutdoor.com 

Designer : Marià Castelló   ·   Company  :  Diabla – Gandiablasco  ·  Design Team : Marià Castelló + Lorena Ruzafa Tur  Materials : Thermo-lacquered galvanized steel . Table: thermo-lacquered galvanized steel and phenolic plate. Accessories: craft esparto and teak solid wood   ·   Sizes :  high rack 38×150 cm / 15’’x59’’ low rack 38×75 cm / 15’’x30’’ wall sconce 20×20 cm / 8’’x8’’ side table 32×57 cm / 13’’x23’’ table 120×72 cm / 47’’x28’’   ·   Colors :  white, pink, red, grey, anthracite, olive green, blue, mustard, sand, bronze ( table: white, pink, red, grey, anthracite, blue, mustard, sand, bronze )  ·  Design year : 2017 -2018   ·   Presentation : 2019     ·   Photography and Film : Marià Castelló Martínez & Diabla Team   ·   Instagram : @mcastello_arch

Planimetry and available colors

D12 Diabla's 2020 Catalogue

Col·lecció D12 | CAT

El nostre estudi ha desenvolupat una col·lecció d’estructures de vareta d’acer, accessoris i elements complementaris per a diabla, una nova marca de mobiliari exterior de gandiablasco.

D12 inclou peces senzilles que suporten diferents elements i concebuts per a finalitats pràctiques: estants, penjadors i taules.
 
Les peces de la col · lecció D12 provenen d’elements que van ser creats originalment per al projecte Bosc d’en Pep Ferrer a l’illa de Formentera. Tots els productes compten amb una secció de vareta fina de 12 mm de diàmetre, que també proporciona la col·lecció amb el seu nom, mentre que la seva estètica singular ofereix una sèrie d’usos pràctics i creatius en els quals es poden utilitzar

Un exemple és la tauleta auxiliar a la qual es pot incorporar una cistella amb asses, mentre que els penjadors també es poden utilitzar a l’exterior per emmagatzemar tovalloles.

Totes les peces de la col · lecció D12 es poden utilitzar tant en interiors com en condicions climàtiques més dures, mentre que una àmplia gamma de colors, incloent blanc, rosa, vermell, gris clar, antracita, verd oliva, mostassa, blau fosc, sorra i bronze , garanteix que són fàcils de combinar amb qualsevol espai en què es posin.

Visiteu el lloc web de Diabla Outdoor si us interessa comprar alguna de les peces o més informació:

www.diablaoutdoor.com

Colección D12 | ESP

Nuestro estudio ha desarrollado una colección de estructuras de varilla de acero, accesorios y elementos complementarios para diabla, una nueva marca de mobiliario exterior de gandiablasco.

D12 incluye piezas sencillas que soportan diferentes elementos y concebidos para fines prácticos: estantes, perchas y mesas.

Las piezas de la colección D12 provienen de elementos que fueron creados originalmente para el proyecto Bosque de Pep Ferrer en la isla de Formentera. Todos los productos cuentan con una sección de varilla fina de 12 mm de diámetro, que también proporciona la colección con su nombre, mientras que su estética singular ofrece una serie de usos prácticos y creativos en los que se pueden utilizar.

Un ejemplo es la mesita auxiliar a la que se puede colgar una cesta con asas, mientras que los perchero también se pueden utilizar en el exterior para almacenar toallas.

Todas las piezas de la colección D12 se pueden utilizar tanto en interiores como en condiciones climáticas más duras, mientras que una amplia gama de colores, incluyendo blanco, rosa, rojo, gris claro, antracita, verde oliva, mostaza, azul oscuro, arena y bronce, garantiza que son fáciles de combinar con cualquier espacio en el que se pongan.

Visite el sitio web de Diabla Outdoor si os interesa comprar alguna de las piezas o más información:

www.diablaoutdoor.com

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Bosc d’en Pep Ferrer

Bosc d’en Pep Ferrer is the traditional toponym of a large plot located next to the beach of Migjorn, on the south coast of the island of Formentera. This territory has a place that unleashes the desire to inhabit an oneiric view, where the horizon is only cut by the beautiful silhouette of the Pi des Català Tower, built in 1763.

The project focuses on the duality between the telluric and the tectonic. The heavy and the light. The earth and the air. The handcrafted and the technological. Compression effort and traction resistance.

The rock, which comes to the surface in the chosen place, has been carved as if it were a sculpture, offering a cavity reminiscent of the ‘marès’ stone quarries. A whole space materialized with a single stone. Monolithic. Megalithic. Stereotomic.

The intervention offers a house for a family sensitive to the environment, which program is divided into three light modules built in dry construction systems and a cavity made by subtraction of material on the lower floor. This longitudinal disposition gives place to full-empty successions , patios, connecting walkways, transverse views and a place created by time and discovered by surprise: a natural cave in the main access courtyard, which was integrated to the Project during the process of construction.

The structure is easily comprehensable and manifests itself in three stratums with ascending levels of precision: the lower floor expresses the obvious absence of containment walls added to the rocky layer, as well as the appearance of a small concrete structure that regulates the upper level of this floor and constitutes the support platform of the ground floor. On the upper floor, as if it were a real-scale scale model, the double-supported set up of the structure becomes evident from the inside, where it has been left seen in most cases. Here a single element (cross-laminated wood pannels) cluster several functions: structure, closure and interior finishing.

The superior quality of the used materials and their unions has played an important role in the process of creation and realization of the project. Bioconstruction criteria has given preference to natural materials and if possible from the construction place: sculpted rock, crushed gravel from the excavation, capri limestone, pine and fir wood, recycled cotton panels, white macael marble, high permeability silicate painture, etc. All this has reverted to hygroscopic enclosures which are permeable to water steam and guarantee pleasant and healthy indoor environment, while at the same time require less energy efforts for the proper bulding functioning.

At the environmental level, the design provides passive bioclimatic systems of proven effectiveness in this climate, as well as water self-sufficiency thanks to a large volume rainwater cistern that reuses rainwater.

Conceiving the detail in Architecture is an intellectual exercise necessary to move from the abstract conception of the project to the physical reality of the work. As if it were an x-ray, in detail the most intimate decisions of the architect, their values, priorities and aspirations are concentrated. 

There are works of such conceptual clarity that could be summarized in a single
constructive detail. Other buildings, on the other hand, show the lack of consideration in the matching and the relationships between the different materials, as if paying attention to these aspects was something of third order, without importance.

The clarity and suitability of the constructive detail is for the Architecture a promise of happiness: It represents the creation of laws and concepts whose continuous meditation shows the way in the decision making during the whole process. 

With the detail the body is defined but also the soul of the architectures, thus establishing intimate relationships with its inhabitants.

The cult to constructive detail is also a guarantee of executing a building with few surprises, problems or economic deviations. In my modest opinion, there is no Architecture where there is no detail, because this is in itself the embryo of the constructive process.

[…] el entramado estructural tiende a lo aéreo y a la desmaterialización de la masa, mientras que la forma masiva es telúrica y se incrusta cada vez más profunda en la tierra. El primero tiende a la luz y el segundo a la oscuridad. Podría decirse que estos opuestos gravitatorios (la inmaterialidad del entramado y la materialidad de la masa) simbolizan los dos opuestos cosmológicos a los que aspiran: el cielo y la tierra.

Citando a Kenneth Frampton en “Rappel à l’ordre: en favor de la Tectónica” 1990. 

Location : Playa de Migjorn. Formentera   ·   Promoter : Private   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Agustí Yern Ribas    ·   Structure : Miguel Rodríguez – NevadoFerran Juan Nicolau   ·   Installations : Javier Colomar    ·   Collaborators : Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Lorena Ruzafa, Elena Vinyarskaya  ·  Builder : Motas Proyectos e Interiorismo S.L. / Luis Tulcanazo Castro / Antonio Serra Requena / Foreva S.L.   ·  Subcontractors : iCarp Valencia S.L. / Velima System S.L. / Astiglass S.L. / Singularglass S.L.   ·   Project : 2007-2014   ·   End of work : 2017   ·   Area : 243,59 m2 en Planta Baja + 71,73 m2 en Planta Sótano   ·   Photography : Marià Castelló Martínez   ·   Instagram : @mcastello_arch

Model s. 1:200

Planimetry

Building Process

Featured Article: ARA Catalunya by Cristina Ros

Bosc d’en Pep Ferrer | CAT

Bosc d’en Pep Ferrer és el topònim tradicional d’una parcel·la de gran extensió situada al costat de la platja de Migjorn, a la costa Sud de l’illa de Formentera. En ella hi ha una lloc que desencadena el desig d’habitar una onírica panoràmica on l’horitzó només queda retallat per la bella silueta de la Torre des Pi des Català, erigida en 1763.

El projecte es gesta en la dualitat entre el tel·lúric i el tectònic. El pesat i el lleuger. Terra i aire. El artesanal i el tecnològic. Esforç a compressió i resistència a tracció.

La roca, que aflora superficialment en el lloc triat, s’ha esculpit com si d’una escultura es tractés, oferint un buit que recorda a les pedreres de pedra de ‘marès’. Una espai materialitzat amb una sola pedra. Monolític. Megalític. Estereotómico.
La intervenció acull un habitatge per a una família sensible amb el medi ambient, el programa es reparteix en tres mòduls lleugers construïts en sec i el buit generat per substracció de matèria a la planta inferior. Aquesta disposició longitudinal dóna lloc a successions de buit-ple, patis, passarel·les de connexió, visions transversals i al descobriment per sorpresa d’un espai esculpit pel temps: una cova natural al pati d’accés principal, que durant les obres es va integrar al conjunt.

L’estructura és fàcilment intel·ligible i es manifesta en tres estrats amb nivells de precisió ascendents: a la planta inferior es fa evident la inexistència de murs de contenció afegits al substrat rocós, així com l’aparició una petita estructura de formigó que regularitza el nivell superior de aquesta planta i constitueix la plataforma de suport de la planta baixa. A la planta superior, com si d’una maqueta a escala real es tractés, el muntatge biapoyado de l’estructura es fa evident des de l’interior, on s’ha deixat vista en la major part dels casos, convergint en un sol element (panells de fusta contra-laminada) diverses funcions: estructura, tancament i acabat.

La noblesa dels materials utilitzats i dels seus unions ha estat present en el procés de projecte i execució. Sota criteris de bioconstrucció han primat els d’origen natural i si era possible del propi lloc: roca esculpida, grava de trituració de la pròpia excavació, pedra calcària capri, fusta de pi i d’avet, panells de cotó reciclat, marbre blanc Macael, pintura al silicat d’alta permeabilitat, etc. Això ha revertit en uns tancaments higroscòpics i permeables al vapor de l’aigua, que permeten un ambient interior més agradable i sa, alhora que necessita de menys aportacions energètiques per a un correcte funcionament.

A nivell ambiental, la proposta incorpora sistemes bioclimàtics passius de provada eficàcia en aquest clima, així com l’autosuficiència d’aigua gràcies a un aljub de gran volum que reaprofita l’aigua de pluja.

Bosc d’en Pep Ferrer | ESP

Bosc d’en Pep Ferrer es el topónimo tradicional de una parcela de gran extensión ubicada junto a la playa de Migjorn, en la costa Sur de la isla de Formentera. En ella hay una lugar que desata el deseo de habitar una onírica panorámica donde el horizonte solo queda recortado por la bella silueta de la Torre des Pi des Català, erigida en 1763.

El proyecto se gesta en la dualidad entre lo telúrico y lo tectónico. Lo pesado y lo ligero. Tierra y aire. Lo artesanal y lo tecnológico. Esfuerzo a compresión y resistencia a tracción.

La roca, que aflora superficialmente en el lugar elegido, se ha esculpido como si de una escultura se tratase, ofreciendo un vacío que recuerda a las canteras de piedra de ‘marès’. Una espacio materializado con una sola piedra. Monolítico. Megalítico. Estereotómico.
La intervención acoge una vivienda para una familia sensible con el medio ambiente, cuyo programa se reparte en tres módulos ligeros construidos en seco y el vacío generado por substracción de materia en la planta inferior. Esta disposición longitudinal da lugar a sucesiones de vacío-lleno, patios, pasarelas de conexión, visiones transversales y al descubrimiento por sorpresa de un espacio esculpido por el tiempo: una cueva natural en el patio de acceso principal, que durante las obras se integró al conjunto.

La estructura es fácilmente inteligible y se manifiesta en tres estratos con niveles de precisión ascendentes: en la planta inferior se hace evidente la inexistencia de muros de contención añadidos al sustrato rocoso, así como la aparición una pequeña estructura de hormigón que regulariza el nivel superior de dicha planta y constituye la plataforma de apoyo de la planta baja. En la planta superior, como si de una maqueta a escala real se tratase, el montaje biapoyado de la estructura se hace evidente desde el interior, donde se ha dejado vista en la mayor parte de los casos, convergiendo en un solo elemento (paneles de madera contra-laminada) varias funciones: estructura, cerramiento y acabado.

La nobleza de los materiales utilizados y de sus uniones ha estado presente en el proceso de proyecto y ejecución. Bajo criterios de bioconstrucción han primado los de origen natural y si era posible del propio lugar: roca esculpida, grava de machaqueo de la propia excavación, piedra caliza capri, madera de pino y de abeto, paneles de algodón reciclado, mármol blanco macael, pintura al silicato de alta permeabilidad, etc. Esto ha revertido en unos cerramientos higroscópicos y permeables al vapor del agua, que permiten un ambiente interior más agradable y sano, a la vez que necesita de menos aportes energéticos para un correcto funcionamiento.

A nivel ambiental, la propuesta incorpora sistemas bioclimáticos pasivos de probada eficacia en este clima, así como la autosuficiencia de agua gracias a un aljibe de gran volumen que reaprovecha el agua de lluvia.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Torre des Pi des Català

The ‘Pi des Català’ Tower is one of the four defensive towers on the coast of  Formentera island. They were built between 1762 and 1763 and were used for defensive purposes and mainly for surveillance up to 1867.It is a building with a circular sole of 12,56 meters of outside diameter in the base. It has frustoconical geometry and is organized in three levels. The ground floor includes a powder keg (1) and a larger room (2) with the original staircase made of stone (3) which communicated with the main room (4) and disappeared when a hole (5) was made and used as a door during the 20th  century. The first floor has the original access door (6), raised from the ground level for defense reasons and protected by a ‘matacán’ (7) and a vertical duct (8). Originally, these two elements were guarded by a small construction (9) which only left its traces on the pavement level. The platform is accessed by a spiral staircase (10).


In order to ensure the overall integrity of the monument, as well as its character and identity, the intervention completed in 2016 has been very selective and punctual, involving only the parts that jeopardised the life of the building most of all. With this aim in view, the preference was given to the limited palette of original materials and chronological and constructive genuinity of implemtation.


Taking advantage of the existing hole in the east zone of the ground floor, a door was installed there(5), that allows this tower to be the only one on the whole island that can be entered by visitors.

Although most of the materials used in the restoration are very similar to the originals, their implementation has clearly demonstrated the chronological differences between the original substrate and the intervention process. In this way, the local sandstone ashlar (mares) does not hide its precise geometry unchanged nor are located in the original plane, still free from the erosion with which time has shaped the pieces that have been maintained until today.

For carpentry and other protection elements that did not exist at the time of the original construction, other materials such as Corten steel have been used and have been placed using dry construction to emphasize even more its contemporary and probably ephemeral character.

On the platform of the deck were removed shrubs and other vegetation that compromised the watertightness. Also at this higher level, it was wanted to manifest the footprint of the old “garita” that protected the access to deck and from which the “matacan” could be used.

 

Verdaderamente, entre el acto de entrar y el de salir atravesando la arquitectura ya no somos los mismos. Lo allí vivido nos ocupa y es en la suma de esas mínimas cesiones mutuas donde se fabrica cada habitante y donde la arquitectura se vuelve intemporal.

Citando a Santiago de Molina en “Hambre de arquitectura: Necesidad y práctica de lo cotidiano” DE MOLINA, Santiago. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2016. p. 30.

1:50 Concrete Model from the exhibition “Architecture Fragments” 

Concrete Artwork from the exhibition “Architecture Fragments” 

Location : Migjorn beach. Formentera   ·   Promoter : Consell Insular de Formentera   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Francesc Ribas Tur    ·   Structure : Ferran Juan Nicolau   ·   Archaeological follow-up : María José Escandell   ·   Collaborators : Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Sonia Iben-Jellal, Jaume Escandell, Javier Colomar y Ferran Bonet   ·  Builder : Refoart S.L.    ·   Project : 2009-2015   ·   End of work : 2016   ·   Area : 232,92 m   ·   Photography : Marià Castelló Martínez   ·   Instagram : @mcastello_arch

Planimetry

Constructive Process

Torre des Pi des Català | CAT

La Torre des Pi des Català és una de les quatre torres de defensa que hi ha a la costa de l’illa de Formentera, construïdes entre 1762 i 1763 en els emplaçaments que va determinar el llavors capità general de les Illes Balears, Francesc de Paula Bucarelli i Ursúa , amb projecte de l’enginyer militar José García Martínez. Totes aquestes edificacions es van usar amb finalitats defensives i principalment de vigilància fins a 1867.
 
Es tracta d’un edifici de planta circular de 12,56 metres de diàmetre exterior a la base, geometria troncocònica i organitzat en tres nivells. La planta baixa consta d’un polvorí (1) i un espai més ampli (2) on es trobava l’escala de pedra original (3) que comunicava amb l’estança principal (4) i que va desaparèixer quan se li va practicar un esvoranc (5) a manera de porta durant el segle XX. A la primera planta se situa la porta d’accés original (6), elevada del nivell de terra per qüestions defensives i protegida per un matacà (7) i per un conducte vertical (8). Originalment aquests dos elements estaven protegits per una garita (9) de la qual només queda el rastre a nivell de paviment. L’accés a la plataforma es produeix a través d’una escala de cargol (10).
 
Per garantir la integritat global del monument, així com el seu caràcter i identitat, la intervenció finalitzada en 2016 ha estat molt selectiva i puntual, actuant tan sols en aquelles parts que comprometien més la vida de l’edifici. Per aconseguir-ho, s’ha fet ús de la reduïda paleta de materials original, i d’una posada en obra sincera des del punt de vista cronològic i constructiu.

Aprofitant l’esvoranc practicat de manera fortuïta a mitjans del segle XX a la zona Est de la planta baixa, s’ha habilitat una porta (5) que permet que aquesta sigui l’única torre visitable per l’interior de tota l’illa.

Encara que la majoria dels materials utilitzats en la restauració siguin molt semblants als originals, la seva posada en obra ha volgut manifestar amb claredat les diferències cronològiques entre el substrat original i la matèria aportada durant el procés de la intervenció. D’aquesta manera, els carreus de pedra sorrenca local (marès) no oculten la seva precisa geometria inalterada ni estar ubicats en el pla original, lliures encara de l’erosió amb que el temps ha modelat les peces que s’han mantingut fins a l’actualitat.

Per a les fusteries i altres elements de protecció que no existien en el moment de la construcció original, s’han utilitzat altres materials com l’acer corten que s’han col·locat en obra en sec per emfatitzar encara més el seu caràcter contemporani i probablement efímer.

A la plataforma de coberta es van eliminar els arbustos i altra vegetació que comprometien l’estanquitat de la coberta. També en aquest nivell s’ha volgut manifestar l’empremta de l’antiga garita que protegia l’accés a coberta i des de la qual es feia ús del matacà.

Torre des Pi des Català | ESP

La Torre des Pi des Català es una de las cuatro torres de defensa que existen en la costa de la isla de Formentera, construídas entre 1762 y 1763 en los emplazamientos que determinó el entonces capitán general de las Islas Baleares, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, con proyecto del ingeniero militar José García Martínez. Todas estas edificaciones se usaron con finalidades defensivas y principalmente de vigilancia hasta 1867.

Se trata de un edificio de planta circular de 12,56 metros de diámetro exterior en la base, geometría troncocónica y organizado en tres niveles. La planta baja consta de un polvorín (1) y un espacio más amplio (2) donde se encontraba la escalera de piedra original (3) que comunicaba con la estancia principal (4) y que desapareció cuando se le practicó un boquete (5) a modo de puerta durante el siglo XX. En la primera planta se sitúa la puerta de acceso original (6), elevada del nivel de tierra por cuestiones defensivas y protegida por un matacán (7) y por un conducto vertical (8). Originalmente estos dos elementos estaban resguardados por una garita (9) de la cual sólo queda el rastro a nivel de pavimento. El acceso a la plataforma se produce a través de una escalera de caracol (10).

Para garantizar la integridad global del monumento, así como su carácter e identidad, la intervención finalizada en 2016 ha sido muy selectiva y puntual, actuando tan sólo en aquellas partes que comprometían más la vida del edificio. Para conseguirlo, se ha hecho uso de la reducida paleta de materiales original, y de una puesta en obra sincera desde el punto de vista cronológico y constructivo.

Aprovechando el boquete practicado de manera fortuïta a mediados del siglo XX en la zona Este de la planta baja, se ha habilitado una puerta (5) que permite que ésta sea la única torre visitable por el interior de toda la isla.

Aunque la mayoría de los materiales utilizados en la restauración sean muy semejantes a los originales, su puesta en obra ha querido manifestar con claridad las diferencias cronológicas entre el sustrato original y la materia aportada durante el proceso de la intervención. De este modo, los sillares de piedra arenisca local (marès) no ocultan su precisa geometría inalterada ni estar ubicados en el plano original, libres aún de la erosión con que el tiempo ha modelado las piezas que se han mantenido hasta la actualidad.

Para las carpinterías y otros elementos de protección que no existían en el momento de la construcción original, se han utilizado otros materiales como el acero corten que se han colocado en obra en seco para enfatizar aún más su carácter contemporáneo y probablemente efímero.

En la plataforma de cubierta se eliminaron los arbustos y demás vegetación que comprometían la estanqueidad de la cubierta. También en este nivel se ha querido manifestar la huella de la antigua garita que protegía el acceso a cubierta y desde la cual se hacía uso del matacán.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Fossar Vell Sant Francesc

Sant Francesc Xavier’s old Cemetery was the last home for the local people of Formentera who inhabited the island between 1757 and 1938. It is a building of a slightly distorted square sole of 22 meters sideways delimited by a masonry wall two meters high. Its interior includes  five funeral chapels, an ossuary, a warehouse and an enclosure for other remains.


Despite being selective and not very extensive, the intervention has sought the construction to be genuine and easily identifiable, strengthening the building with the few original materials, but leaving visible all that patina left by the time.

The historical and archaeological study carried out in the building has provided the guidelines of some of the project solutions. Thus, it was decided to put the coat of traditional lime glazing only over the exterior part of the walls and the chapels which were built after 1838, i.e. after the extension of the original enclosure (1757-1838). This image graphically reveals how the frontispiece of the access was centered in the southeastern facade of the original enclosure.


The study of the original traces of the Royal Graces of the 17th century showed that the trace that connects the first original Milestones of the Media Legua granted to Marc Ferrer in 1695, crosses the enclosure of the Cemetery by the northwestern end. This oblique directive has been implemented within the enclosure by means of local sandstone pieces (marès) placed dry that make up a point of rest-contemplation.


To achieve greater visual permeability even when the building is closed, as well as to obtain a greater depth and protection of those who access it, a door design was carried out using language and material different from those of the historic building. This door is one of the most recognizable parts of the intervention and is not free of charge, since its permeability and lightness shows how simple it is to cross the threshold of life. The ephemeral of our existence.

 

Two composition Plaster Artwork from the exhibition “Architecture Fragments“. 22,6 x 5 x 20,9 cm. 2165 grams.

Video by Alfredo Montero Mayans

Location : Sant Joan, 49. Formentera   ·   Promoter : Consell Insular de Formentera   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : Francesc Ribas Tur    ·   Structure : Ferran Juan Nicolau   ·  Archaeological follow-up : Antoni Ferrer Abárzuza, Maria Colomar and Nicholas Màrquez-Grant    ·   Collaborators : Marga Ferrer, Natàlia Castellà, Jaume Escandell, Ferran Bonet and Javier Colomar  ·  Builder : Refoart S.L.   ·   Project : 2011-2015   ·   End of work : 2016   ·   Area : 517 m2    ·   Photography : Marià Castelló Martínez  ·   Instagram : @mcastello_arch

Historical References

State before the intervention

Planimetry

Building Process

Fossar Vell Sant Francesc | CAT

El Fossar Vell de Sant Francesc Xavier va ser l’última casa dels formenterers que van habitar l’illa de Formentera entre 1757 i 1938. Es tracta d’un cementiri de planta quadrada lleugerament distorsionada de 22 metres de costat, delimitat per un mur de maçoneria de dos metres d’altura. En el seu interior hi ha cinc capelles funeràries, una ossera, un magatzem i un recinte per a altres restes.
Tot i ser puntual i poc extensiva, la intervenció ha buscat la sinceritat constructiva i ser fàcilment identificable, consolidant l’edifici amb els pocs materials amb què va ser construït, però deixant visible tota aquella pàtina amb que el temps ha tenyit l’edifici.
L’estudi històric i arqueològic realitzat en l’edifici ha aportat les directrius d’algunes de les solucions de projecte. En aquest sentit, es va decidir cobrir amb una veladura de calç tradicional tan sols la part exterior dels murs i de les capelles que van ser erigides posteriorment a 1838, és a dir, després de l’ampliació del recinte original (1757-1838). Aquesta operació revela gràficament com el frontispici de l’accés quedava centrat en la façana SE del recinte original.

De l’estudi de les traces originals de les Gràcies Reials del segle XVII, es va concloure que la traça que uneix els primers Fites originals de la Mitja Llegua concedida a Marc Ferrer a 1695, travessa per l’extrem NO el recinte del Cementiri. Aquesta directriu obliqua s’ha volgut manifestar a l’interior del recinte mitjançant unes peces de pedra local arenisca (marès) col·locades en sec, les quals conformen un punt de repòs-contemplació.
Per aconseguir una major permeabilitat visual fins i tot quan l’edifici està tancat, així com per obtenir una major profunditat i protecció dels que accedeixen a aquest, es va dur a terme un disseny de porta mitjançant un llenguatge i material diferents als de l’edifici històric. Aquesta porta és una de les parts més recognoscibles de la intervenció i no ho és de manera gratuïta, ja que en la seva permeabilitat i lleugeresa es manifesta el senzill que és creuar el llindar de la vida. L’efímer de la nostra existència

Fossar Vell Sant Francesc | ESP

El Fossar Vell de Sant Francesc Xavier fue la última casa de los formenterenses que habitaron la isla de Formentera entre 1757 y 1938. Se trata de un cementerio de planta cuadrada ligeramente distorsionada de 22 metros de lado, delimitado por un muro de mampostería de dos metros de altura. En su interior hay cinco capillas funerarias, un osario, un almacén y un recinto para otros restos.

A pesar de ser puntual y poco extensiva, la intervención ha buscado la sinceridad constructiva y ser fácilmente identificable, consolidando el edificio con los pocos materiales con que fue construido, pero dejando visible toda aquella pátina con que el tiempo ha teñido el edificio.

El estudio histórico y arqueológico realizado en el edificio ha aportado las directrices de algunas de las soluciones de proyecto. En este sentido, se decidió cubrir con una veladura de cal tradicional tan solo la parte exterior de los muros y de las capillas que fueron erigidas posteriormente a 1838, es decir, después de la ampliación del recinto original (1757-1838). Esta operación desvela gráficamente como el frontispicio del acceso quedaba centrado en la fachada SE del recinto original.

Del estudio de las trazas originales de las Gracias Reales del siglo XVII, se concluyó que la traza que une los primeros Hitos originales de la Media Legua concedida a Marc Ferrer en 1695, atraviesa por el extremo NO el recinto del Cementerio. Esta directriz oblicua se ha querido manifestar en el interior del recinto mediante unas piezas de piedra local arenisca (marès) colocadas en seco, las cuales conforman un punto de reposo-contemplación.

Para conseguir una mayor permeabilidad visual incluso cuando el edificio permanece cerrado, así como para obtener una mayor profundidad y protección de los que acceden al mismo, se llevó a cabo un diseño de puerta mediante un lenguaje y material distintos a los del edificio histórico. Dicha puerta es una de las partes más reconocibles de la intervención y no lo es de manera gratuita, puesto que en su permeabilidad y ligereza se manifiesta lo sencillo que es cruzar el umbral de la vida. Lo efímero de nuestra existencia

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Can Xomeu Rita

Can Xomeu Rita is a small dwelling that takes the name of the traditional place name of the interior of the island of Formentera where it is located. Its location in the territory responds to a space free of vegetation close to the field of wheat and oats existing in the plot, where the alignment with the existing dry stone walls coincides with the good orientation towards the South as well as with an area adequate to recover the rain water in a cistern.

The simplicity of the program is reflected in the floor plan through three strips that go from the most public facing the South with the access and the best visuals from the light porch to the night area in the North where the bedrooms are towards East and West. In the central strip there is a diaphanous space of relationship, kitchen and dining room.

The bioclimatic design of the house is based on the fact of taking advantage of the cross ventilation in the interior to guarantee a cool environment during the summer months, thanks to having analyzed the prevailing winds. In the same way the depth of the porch has been dimensioned to allow the contributions of solar radiation in the interior during the winter and, instead, generate shade and freshness in the summer season.

 

The low budget of the intervention is also manifested in the tectonics of the building, which shows sincerely how it was built. Honeycomb clay block, pine wood, limestone and lime mortars are left seen as finishing forming breathable constructive solutions that bring more warmth, comfort and health to the home.

Location : Vénda des Molí de s’Estany. Formentera   ·   Promoter : Privado   ·   Architect : Marià Castelló Martínez    ·   Building Engeneer  : José Luís Velilla Lon    ·   Structure : Ferran Juan Nicolau   ·  archaeological follow-up : Glenda Graziani Echávarri    ·   Collaborators : Marga Ferrer, Natàlia Castellà  ·  Builder : Motas Proyectos e Interiorismo S.L.    ·   Project : 2011-2015   ·   End of work : 2016   ·   Area : 69 m2 + terrace    ·   Photography : Marià Castelló Martínez   ·   Instagram : @mcastello_arch

Design process model

Planimetry

Building Process

Featured Articles. ARA Catalunya by Cristina Ros.

Can Xomeu Rita | CAT

Can Xomeu Rita és un petit habitatge que pren el nom de la finca tradicional de l’interior de l’illa de Formentera on s’emplaça. La seva ubicació en el territori respon a un clar lliure de vegetació proper al camp de blat i civada existent en la parcel·la, on l’alineació amb les traces dels murs de pedra seca existents coincideix amb la bona orientació cap al Sud així com amb una àrea adequada per recuperar l’aigua de pluja en un aljub.
 
  La senzillesa del programa es reflecteix a la planta mitjançant tres franges que van des de la part més pública orientada al Sud amb l’accés i les millors visuals des del porxo lleuger, fins a la zona de nit a la part nord on els dormitoris s’obren cap a llevant i ponent. A la franja central queda un espai diàfan de relació, cuina i menjador.

El disseny bioclimàtic de l’habitatge es fonamenta en el fet d’aprofitar la ventilació creuada a l’interior per garantir un ambient fresc durant els mesos d’estiu, gràcies a haver analitzat els vents dominants. De la mateixa manera la profunditat del porxo s’ha dimensionat perquè permeti les aportacions de radiació solar a l’interior durant l’hivern i, en canvi, generi ombra i frescor a la temporada estival.

El baix pressupost amb què comptava la intervenció es manifesta també en la tectònica l’edifici, que mostra sincerament com ha estat construït. Termoarcilla, fusta de pi, pedra calcària i morters de calç romanen vistos com acabats conformant solucions constructives transpirables que aporten més calidesa, confort i salut a la llar.

Can Xomeu Rita | ESP

Can Xomeu Rita es una pequeña vivienda que toma el nombre de la finca tradicional del interior de la isla de Formentera donde se emplaza. Su ubicación en el territorio responde a un claro libre de vegetación cercano al campo de trigo y avena existente en la parcela, donde la alineación con las trazas de los muros de piedra seca existentes  coincide con la buena orientación hacia el Sur así como con un área adecuada para recuperar el agua de lluvia en un aljibe. 

La sencillez del programa se refleja en la planta mediante tres franjas que van desde la parte más pública orientada al Sur con el acceso y las mejores visuales desde el porche ligero, hasta la zona de noche en la parte norte donde los dormitorios se abren hacia levante y poniente. En la franja central queda un espacio diáfano de relación, cocina y comedor. 

El diseño bioclimático de la vivienda se fundamenta en el hecho de aprovechar la ventilación cruzada en el interior para garantizar un ambiente fresco durante los meses de verano, gracias a haber analizado los vientos dominantes. Del mismo modo la profundidad del porche se ha dimensionado para que permita los aportes de radiación solar en el interior durante el invierno y, en cambio, genere sombra y frescor en la temporada estival.

El bajo presupuesto con que contaba la intervención se manifiesta también en la tectónica del edificio, que muestra sinceramente cómo ha sido construido. Termoarcilla, madera de pino, piedra caliza y morteros de cal permanecen vistos como acabados conformando soluciones constructivas transpirables que aportan más calidez, confort y salud al hogar.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Pool & outdoor lounge

El proyecto surge del deseo de crear una zona de baño y recreo como núcleo de relación entre las dos viviendas centenarias de Can Xomeu Sord, ubicadas en la vénda de Sa Talaissa (La Mola) de la isla de Formentera.

Como voluntad de integración paisajística, la intervención debía enraizarse en la compleja trama de muros y construcciones auxiliares de piedra seca de factura tradicional que caracterizan este tipo de asentamientos rurales tradicionales en la menor de las Pitiüsas. Esta limitación se convirtió en una oportunidad para formalizar un filtro sutil entre las dos casas que ofrece un punto de encuentro próximo pero fronterizo, abierto a la bella panorámica del faro de La Mola aunque íntimo, que se impregna de la tradición local a la vez que se hace eco de la modernidad.

El espacio delimitado por dos muros paralelos y un antiguo corral, estableció las directrices principales, la ubicación precisa y algunos de los detalles constructivos de la intervención. La lámina de agua de quince por cuatro metros busca la tangencia con el muro Este, tornándose desbordante sobre él. 

La traza del muro Este que coincide con la lámina de agua se desmaterializó para dejar tan sólo la huella de éste en forma de gravas del mismo tipo de piedra que la del muro. A partir de ese preciso límite se reanuda libre el tapiz heterogéneo natural sobre tierra vegetal.

El vaso revestido de mármol blanco Macael en piezas de 60x40x2, distingue una zona de playa-relación y el área propiamente de nado.

Todo el pavimento se ha resuelto mediante una tarima de madera de pino macizo convenientemente tratado.

En la franja del extremo Sur, deslizándose sobre un antiguo corral, se apoya una ligera pérgola de perfiles de acero galvanizado y plementería de cañas, inspirada en los diseños del arquitecto Lluís Clotet en su casa de Mallorca y de Elías Torres + José Antonio Martínez-Lapeña en Can Toni des Cocons. Todo ello siguiendo un orden que tiende a la sinceridad constructiva y material.